Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel

Gmina Reszel ogłasza przetarg

 • Adres: 11440 Reszel, Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 755 00 31 , fax. 897 550 031
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Reszel
  Rynek 24
  11440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 755 00 31, fax. 897 550 031
  REGON: 51074361100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na : Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Reszel. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1) Wielkość odpadów komunalnych stałych niesegregowanych w ilości 951,00 Mg 2) Wielkość odpadów komunalnych stałych segregowanych w ilości 152,00 Mg (z tego: pet - 37,0 Mg, papier - 24 Mg, szkło - 41 Mg, bio - 50,0 Mg) 3) Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Wyliczona ilość jest szacunkowa i może ulegać zmianie. Podaną ilość należy traktować jako orientacyjną. 4) Zamawiający nie gwarantuje podanych w ppkt 1 i 2 wielkości i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 2.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone stanowiące odpady komunalne - dwa razy w trakcie trwania umowy – akcje zbiórki dla ogółu mieszkańców. 3. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie - przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z punktu wskazanego przez zamawiającego zlokalizowanego na terenie Gminy Reszel - raz w trakcie trwania umowy. 4. Przeprowadzania akcji mycia i dezynfekcji wszystkich pojemników, stanowiących własność wykonawcy i zamawiającego w których składowane są odpady komunalne do odbioru, nie rzadziej niż dwa razy w okresie obowiązywania umowy. 5. Dane dotyczące Gminy Reszel, istotne z punktu widzenia zamówienia. Obszar Gminy Reszel wynosi 17 872 ha, w skład Gminy Reszel wchodzi 40 miejscowości z tego miasto Reszel i 39 miejscowości w 20 sołectwach W Gminie Reszel, średnia ilość osób objętych systemem wg złożonych deklaracji na dzień 31.12.2018r., wynosi 5684 mieszkańców Ilość osób, jaką należy przyjąć przy obliczaniu ceny oferty, to 5 684 osób - miasto Reszel – 3 448 osoby - teren gminy – 2 236 osób Szacunkowa ilość budynków – 1 023 z tego: - miasto Reszel – 442 budynki, z tego 190 w zabudowie jednorodzinnej i 252 budynki w zabudowie wielorodzinnej, - teren wiejski – 581 budynków, z tego 472 w zabudowie zagrodowej i 109 w zabudowie wielorodzinnej Wykaz, zawierający szacunkową ilość i numerację budynków zamieszkałych z podziałem na budynki wielorodzinne i jednorodzinne oraz szacunkową ilość osób zamieszkałych w tych budynkach przedstawia załącznik nr 11 i 11a do SIWZ Powyższe dane o ilości osób zamieszkałych mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych może w niewielkim stopniu ulec zmianie w wyniku oddania do użytku nowych budynków mieszkalnych lub opuszczenia budynków/lokali przez mieszkańców. 7. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. 7.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym : a) zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów, b) papieru i tektury, opakowania z papieru i tektury c) szkła, d) tworzyw sztucznych, metali, opakowania z metalu, opakowań wielomateriałowych, e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone f) mebli i odpadów wielkogabarytowych, g) zużytych opon, h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i) odpadów niebezpiecznych (m. in. leki, akumulatory, świetlówki itp.) 2) Zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za pomocą środków transportu, które umożliwią odbiór tych odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji – zabudowa rozproszona, kolonijna, szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu. 3) Odbierania i zagospodarowania odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych, bloków, domów wielorodzinnych, oraz posesji indywidualnych, w tym zabudowy kolonijnej, będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, warunków atmosferycznych. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności w zakresie ich transportu, dostarczenia uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 7.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wywiezione ilości odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych. 7.3. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych przeznaczone są pojemniki o pojemności: 110 L, 120 L, 240 L, 1100 L. 7.4. Do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej przeznaczone są worki z folii polietylenowej LDPE o poj. 60 L lub 120 L w następujących kolorach : 1) niebieski, z przeznaczeniem na papier, 2) żółty, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 3) zielony, z przeznaczeniem na szkło 4)brązowy, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, 8. Do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w systemie pojemnikowym w zbiorczych punktach odbioru odpadów przeznaczone są pojemniki o poj. min 1100 L, 9. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. 10. Wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy do obowiązków Wykonawcy. 11.Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych muszą być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do skutecznego wyposażania nieruchomości w worki (o grubości zapewniającej ich wytrzymałość) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o rodzaju, pojemności i kolorach określonych w pkt 7.4. 13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po podpisaniu umowy nie później niż na 3 dni przed dniem jej realizacji. 14. Wykonawca, przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania w ciągłej sprzedaży worków ulegających biodegradacji, przeznaczonych do zbiórki odpadów organicznych. 15. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Reszel. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania: 1) bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych z częstotliwością : a) odpady komunalne zmieszane - w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym odbiór następować będzie w ten sam dzień tygodnia; - w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu; - w zabudowie zagrodowej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; b) odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; - w zabudowie zagrodowej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym w sezonie zimowym tj. od m-ca listopada do m-ca marca dopuszcza się odbiór nie rzadziej niż raz w miesiącu, - w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, Dopuszczalna zmiana częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie dla zabudowy zagrodowej w sezonie zimowym tj. od m-ca listopada do m-ca marca- nie rzadziej niż raz w miesiącu, może nastąpić wyłącznie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (duże opady śniegu itp.) pod warunkiem uzyskania każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o wyrażenie zgody na nieodebranie odpadów w danym tygodniu winien być złożony do Zamawiającego na 3 dni przed terminem wywozu ustalonym w harmonogramie. Wyrażenie zgody jest jednorazowe i nie ma zastosowania do całego sezonu zimowego. W przypadku złożenia przez właściciela nieruchomości korekty deklaracji w zakresie zmiany zasad postępowania z odpadami (deklarowana segregacja odpadów lub deklaracja o braku segregacji) lub zmiany ilości osób Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca w ramach obowiązującej umowy zobowiązany jest odebrać odpady z nieruchomości z uwzględnieniem zmian wynikających ze zgłoszenia Zamawiającego. 2) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w pojemnikach posadowionych na terenach zamieszkałych z tzw. gniazd – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykaz lokalizacji dotychczasowych punktów do selektywnej zbiórki odpadów stanowi załącznik nr 12 i 12a do SIWZ 3) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie - przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z punktu wskazanego przez zamawiającego zlokalizowanego na terenie Gminy Reszel - raz w trakcie trwania umowy. 4) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone stanowiące odpady komunalne - dwa razy w trakcie trwania umowy – akcje zbiórki dla ogółu mieszkańców. 5) odpadów komunalnych biodegradowalnych – w terminach jak dla odpadów zbieranych selektywnie wymienionych w ppkt 1. b) 6) przeterminowanych leków i innych medykamentów ze specjalnych pojemników przeznaczonych do zbiórki – z punktu zlokalizowanego w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Kolejowej 2, Centrum Zdrowia ul. Słowackiego 4, „Apteka Zamkowa” przy ul. Sienkiewicza 1 i „Apteka pod Orłem Nowa Farmacja” przy ul. Rynek 23 – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. 7) gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. 16. Kontrola obowiązku segregowania odpadów: 1) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości, który to zadeklarował, obowiązku segregowania odpadów komunalnych. 2) Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem usługi sprawdzać zawartość pojemników i worków w trakcie odbioru odpadów, a w przypadku stwierdzenia, że znajdują się w nich odpady niezgodne ze złożoną deklaracją: a) udokumentować ten fakt (dokumentacja fotograficzna) b) powiadomić skutecznie właściciela nieruchomości o zaistniałej nieprawidłowości, c) odebrać odpady jako zmieszane, d) niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Zamawiającego, e) przekazać Zamawiającemu niezwłocznie – maksymalnie w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia, wykaz nieruchomości wraz z dokumentacją poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów (protokół określający: dzień wywozu i godzinę ustalenia w/w zdarzenia, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis uzasadniający podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości). f) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wykonania czynności kontrolnych wspólnie z Zamawiającym. 17. Wykonawca dodatkowo ma obowiązek: 1) odebrać odpady komunalne leżące w i obok altanek śmietnikowych (tzw. gniazd) i pojemników maksymalnie do 3 m, 2) odebrać odpady komunalne pozostawione przy pojemnikach na odpady: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe, itp. 3) uprzątnąć teren wokół pojemników z odpadów powstałych w wyniku działalności wykonawcy 4) odstawiać, po opróżnieniu, pojemniki na odpady w miejsca ich ustawienia, 5) niezwłocznie informować Zamawiającego o innych nieprawidłowościach związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości stwierdzonych podczas odbioru tych odpadów, np. brakiem wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, niedostosowaniem wielkości pojemnika do ilości osób z niego korzystających lub ilości wytwarzanych odpadów, brakiem utrzymania pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, o niemożności odebrania z nieruchomości odpadów ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą. 18. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w miejscach odbioru odpadów komunalnych, w tym zebrania odpadów komunalnych leżących w i obok altanek śmietnikowych i pojemników. 19. Mycie pojemników - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania właściwego stanu sanitarnego i technicznego urządzeń oraz przeprowadzania akcji mycia i dezynfekcji wszystkich pojemników, stanowiących własność wykonawcy i zamawiającego w których składowane są odpady komunalne do odbioru, nie rzadziej niż dwa razy w okresie obowiązywania umowy i przekazywania informacji z wykonania tych czynności. 18. Instalacja do jakiej mają trafić odpady - Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, do których przekazywane będą odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości. 19. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować, że odpady będą zagospodarowane wyłącznie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Odpady zagospodarowane będą na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2016-2022. 20. Wykonawca będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne i odpady zielone do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami komunalnymi. W przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów zbieranych selektywnie możliwe jest wskazanie w ofercie podmiotu zbierającego te odpady. 21. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 22. Harmonogram - Wykonawca, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego danych o których mowa w pkt 4.31 (SIWZ) przedłoży Zamawiającemu opracowany harmonogram odbioru odpadów do zatwierdzenia w wersji opisowej i graficznej w formie papierowej i elektronicznej. 23. Wykonawca uwzględni w harmonogramie, niezależnie od określonych w pkt 4.12 (SIWZ) częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, dodatkowe odbiory odpadów komunalnych w dniach poprzedzających Święta, a także w pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po tych świętach. 24. Wykonawca uwzględni w trakcie opracowywania harmonogramu rodzaj zabudowy oraz wymaganą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełnienia pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. 25. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania wszystkim właścicielom, zarządcom, administratorom nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady komunalne. Zamawiający ze swojej strony zamieści na stronie internetowej www.ugreszel.pl oraz w BIP otrzymany harmonogram od Wykonawcy. 26. W przypadku zmiany harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć go zamawiającemu w terminie nie później niż 7 dni przed dniem mającej nastąpić zmiany a przedłożenie zmienionego harmonogramu dla właścicieli nieruchomości winno nastąpić nie później niż 7 dni przed dniem zmiany. 27. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. 28. Wykonawca zobowiązany jest również do dystrybucji innych materiałów informacyjnych przekazanych przez Zamawiającego (np. ulotki informacyjne, druki, formularze itp.) związanych z gospodarką odpadami, o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru. 29. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca winien realizować w godzinach 6.00 – 18.00, w sposób nie zakłócający odpoczynku nocnego oraz ruchu drogowego. 30. Obowiązki wykonawcy - Wykonawca jest zobowiązany do: 1) ważenia wszystkich odebranych w ramach umowy odpadów komunalnych, na legalizowanej wadze, 2) bieżącego prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów, potwierdzonej dowodami wagowymi i przekazywania dokumentacji Zamawiającemu w okresach miesięcznych, oraz ewidencji odebranych z punktu PSZOK odpadów zebranych selektywnie w podziale na poszczególne frakcje. 31. Wykonawca jest zobowiązany sporządzać i przekazywać Zamawiającemu miesięczne informacje o ilości i rodzaju wydanych worków (do 10 każdego miesiąca). 32. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokładny, aktualny wykaz nieruchomości zamieszkałych z liczbą zamieszkałych osób oraz informację, czy na danej nieruchomości zadeklarowano segregowanie odpadów komunalnych (załącznik nr 1 do umowy). 33. Zagospodarowanie odpadów i poziomy recyklingu - Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odebrane odpady w sposób zapewniający osiągnięcie na obszarze objętym przedmiotem niniejszej Umowy poziomów: 1) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych składających się z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obliczonych na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych – co najmniej 40 % w roku 2019, 2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania z zastrzeżeniem, że poziom będzie obliczony na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – co najmniej 40 % w roku 2019, Weryfikacja wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ppkt 1 i 2 dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie sprawozdań i informacji miesięcznych/raportów, o których mowa w pkt 4.34 - 4.35 według wzoru stanowiącego załącznik Nr 13 do SWIZ 34. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia - Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich wraz z wymaganymi ustawą załącznikami. 35. W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwienia i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Dotyczy to tylko informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. 36. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 37. Zdolności techniczne - Baza magazynowo – transportowa, o której mowa w Rozdziale V ust. 2.pkt 2.3 ppkt 2) lit. d SIWZ musi spełniać następujące warunki: 1) teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, 2) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, 3) miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, 4) teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), 5) baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, 6) na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu powyższych warunków, 7) posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania - urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. 38. Sprzęt Techniczny - Pojazdy, wymienione w Rozdziale V ust. 2. pkt 2.3 ppkt 2) lit. a, b, c muszą spełniać następujące warunki: 1) muszą być trwale i czytelnie znakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, 2) pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 3) konstrukcja pojazdów ma zabezpieczać przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, 4) poddawać pojazdy i urządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, 5) na koniec każdego dnia roboczego określonego harmonogramem opróżniać pojazdy odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej, 6) konstrukcja pojazdów ma zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, 7) wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, 8) pojazdy mają być wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz, b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych, 39. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 40. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 1) naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie (uszkodzenia chodników osiedlowych, punktów do składania odpadów itp.), 2) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy. 41. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca (lub podwykonawca) jest zobowiązany do zatrudnienia wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, na podstawie umów o pracę w oparciu o art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) : 1) czynności załadunku pojemników do pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru odpadów, 2) kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia, 3) sortowania odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada : a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; c) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Reszel.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach