Przetargi.pl
Dostawa sukcesywna materiałów do konserwacji i eksploatacji sieci teleinformatycznej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sukcesywna materiałów do konserwacji i eksploatacji sieci teleinformatycznej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sukcesywna materiałów do konserwacji i eks-ploatacji sieci teleinformatycznej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” – będącym jednocześnie formularzem cenowym, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.3.Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości materiałów są odzwierciedleniem wcześniej doko-nywanych zakupów. Z uwagi na specyfikę niniejszego zamówienia publicznego tj. brak możliwo-ści przewidzenia zakresu ilościowego przy zakupach tego rodzaju, dla potrzeb wyceny oferty, Zamawiający przyjął ilości orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych lub większych ilości materiałów niż szacowane w opisie przedmiotu zamówienia – do wyczerpa-nia ceny oferty. Sprzedawca nie może żądać od Zamawiającego zakupu dokładnych ilości mate-riałów, określonych w Załączniku nr 1, ani żądać jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego ty-tułu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 2.1. Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.2. Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2.3. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2.4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii doku-mentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wyko-nawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. 2.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczegól-ności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów pu-blicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod-miotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS lub CEIDG).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach