Przetargi.pl
Modernizacja pawilonów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu na potrzeby kuchni szpitalnej w formule zaprojektuj i wybuduj

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 656 10 71
 • Data zamieszczenia: 2014-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
  Plac Teatralny 2 2
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 656 10 71
  REGON: 34060068500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kpim.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pawilonów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu na potrzeby kuchni szpitalnej w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę a następnie realizacja prac budowlanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, na potrzeby kuchni szpitalnej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno - Użytkowym przy czym zakres zamówienia dotyczy wyłącznie I etapu opisanego w PFU, stanowiącym zał. Nr 9 do niniejszej specyfikacji. Modernizowane budynki nie są objęte rejestrem zabytków, figurują jednak w ewidencji zabytków architektury i budownictwa w Polsce województwa kujawsko-pomorskiego. Usytuowane są w strefie ochrony konserwatorskiej B obejmującej zespół zabytkowej zabudowy miejskiej. Działka podlega ochronie konserwatorskiej. 2. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi ponadto sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego w formacie dwg i pdf - na płycie CD/DVD oraz w 2 egz. - dokumentacji wydrukowanej i podpisanej. 3. Za podstawę do wyceny zamówienia i złożenia oferty należy przyjąć informacje zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym. 4. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy w celu urealnienia projektu. Wykonawca w oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia uwzględni wszystkie elementy realizacji zamówienia. 5. Projektowane i używane materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane muszą posiadać atesty i odpowiadać wymaganym normom. Prace budowlano - modernizacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) wykonanie projektu budowlanego zgodnego z zaakceptowaną przez Współzamawiającego (tj. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu) koncepcją i uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii wraz z pozwoleniem na budowę w ilości 5 egzemplarzy; 2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną; 3) dochowanie należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy; 4) ustalenie z Zamawiającym wszelkich decyzji i ustaleń dotyczących wykonywania zamówienia; 5) wskazanie upoważnionego przedstawiciela, numerów telefonów kontaktowych i faksu oraz innych informacji niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 6) wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ; 7) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, wywóz gruzu i wszelkich nieczystości związanych z robotami budowlanymi na własny koszt; 8) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia; 9) możliwość scedowania gwarancji i rękojmi na rzecz Współzamawiającego; 10) przedłożenie Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego; 11) wystawianie faktur na Zamawiającego lub Współzamawiającego zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego zakresem rozliczenia finansowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151400
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - gwarancjach bankowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść najpóźniej do dnia 09.10.2014 r. do godziny 10:00 na rachunek bankowy Zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń Konto bankowe: BRE Bank S.A. 36 1140 2088 0000 5997 8400 1003 z zaznaczeniem: Wadium - Modernizacja pawilonów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu na potrzeby kuchni szpitalnej w formule zaprojektuj i wybuduj, ZP/08/14. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego, wadium wniesione w formie gwarancji bankowej (lub innej) należy dołączyć do oferty przetargowej. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24. ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci wykonawcy wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, chyba, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kpim.lo.pl/?app=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach