Przetargi.pl
Remont elewacji budynku wraz z kolorystyką Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-721 Raciążek, ul. Przedmiejska 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2831000 , fax. 054 2831003
 • Data zamieszczenia: 2014-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy
  ul. Przedmiejska 1 1
  87-721 Raciążek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2831000, fax. 054 2831003
  REGON: 91086186400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku wraz z kolorystyką Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont elewacji budynku wraz kolorystyką Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie napraw istniejących tynków i zabezpieczenie. 2.Wymiana obróbek blacharskich. 3. Malowanie budynku. Wielkość zamówienia- zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2013 r. ,poz. 907 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151400
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzlo-raciazek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach