Przetargi.pl
Infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Michałowo w ramach PROW na lata 2014-2020.

Gmina Michałowo ogłasza przetarg

 • Adres: 16050 Michałowo, ul. Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 131 777 , fax. 857 131 777
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowo
  ul. Białostocka 11
  16050 Michałowo, woj. podlaskie
  tel. 857 131 777, fax. 857 131 777
  REGON: 5065943800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Michałowo w ramach PROW na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: ,,Infrastruktura turystycznej na terenie Gminy Michałowo w ramach PROW na lata 2014-2020” prowadzonego w częściach: Część 1: Zagospodarowanie terenów pod place zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie terenów pod place zabaw dla dzieci w Topolanach, Nowej Woli oraz w Juszkowym Grodzie zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną. Część 2: Dostawa i montaż placów zabaw dla dzieci. Dostawa wraz z montażem placów zabaw dla dzieci w miejscowości Topolany, Nowa Wola, Juszkowy Gród oraz nad Zalewem Siemianówka zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacją techniczną. Część 3: Budowa wiaty w Sokolu wraz z zagospodarowaniem terenu. Budowa wiaty turystyczno – wypoczynkowej na terenie działki nr 91 w Sokolu zgodnie z projektem technicznym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i montażem ławki i kosza na śmieci. Część 4: Dostawa i montaż tablic informacyjnych. Dostawa wraz z montażem 16 sztuk tablic informacyjnych o wymiarach 100x150cm wykonanych na płycie z dibondu zamocowane w ramie na dwóch rurach o śr. min 25 mm zabezpieczonych antykorozyjnie, do zamontowania na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa zgodnie z załączoną mapą gminy. Część 5: Dostawa Hot Spota i Infokiosku wraz z oprogramowaniem. Dostawa oraz montaż wraz z uruchomieniem HOT SPOTU i INFOKIOSKU z wykonaniem oprogramowania na potrzeby Infokiosku zawierającego m.in. mapę z bazą atrakcji turystycznych, kwater agroturystycznych, punktów gastronomicznych, toalet publicznych itp., informację o godzinach otwarcia, adresy, telefony i cenniki instytucji świadczących usługi dla turystów (Urząd Miejski, MOSiR w Michałowie, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka, Pracownia Dźwięku Filmu i Fotografii w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu), informacją o imprezach i wydarzeniach na terenie Gminy Michałowo (np. kalendarz wydarzeń) z możliwością tworzenia statystyk odwiedzin (np. licznik odwiedzin) w celu monitorowania projektu do wykonania nad Zalewem Siemianówka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, prawem budowlanym i polskimi normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43325000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz oferty, zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Kosztorys ofertowy, c)Pełnomocnictwo składa się w formie właściwej dla dokonywanej czynności, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Co do zasady - pełnomocnictwo zarówno do złożenia oferty, do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i do wnoszenia środków ochrony prawnej składa się w formie pisemnej. d)W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach