Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego dla pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracowni aplikacji komputerowych, pracowni multimedialnej i organizacji reklamy, pracowni ekonomicznej i techniki biurowej, pracowni hotelarskiej, pracowni gastronomicznej, pracowni elektrycznej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 44230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 312 034 , fax. 324 311 466
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół
  ul. 3 Maja 42
  44230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie
  tel. 324 312 034, fax. 324 311 466
  REGON: 27283987800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zscl.pl ; bip.zs.powiatrybnicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego dla pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracowni aplikacji komputerowych, pracowni multimedialnej i organizacji reklamy, pracowni ekonomicznej i techniki biurowej, pracowni hotelarskiej, pracowni gastronomicznej, pracowni elektrycznej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42 fabrycznie nowego sprzętu, w tym oprogramowania, dla pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracowni aplikacji komputerowych, pracowni multimedialnej i organizacji reklamy, pracowni ekonomicznej i techniki biurowej, pracowni hotelarskiej, pracowni gastronomicznej, pracowni elektrycznej do praktycznej nauki zawodu, jego uruchomienie i instalacja oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu. 2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt. 1. składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący dostawę następującego sprzętu, w tym oprogramowania: 1) Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem (17 stanowisk): a) Komputer stacjonarny TYP 1 - zestaw b) Monitor TYP 3 2) Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem (14 stanowisk): a) Komputer stacjonarny TYP 2- zestaw b) Monitor TYP 3 3) Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem (17 stanowisk): a) Komputer stacjonarny TYP 3- zestaw b) Monitor TYP 1 4) Komputer stacjonarny z dostępem do Internetu, oprogramowanie do obsługi gości w obiekcie hotelarskim (2 stanowiska): a) Komputer stacjonarny TYP 4- zestaw b) Monitor TYP 2 c) Oprogramowanie do obsługi gości w obiekcie hotelarskim 5) Stacja graficzna z oprogramowaniem (17 stanowisk): a) Stacja graficzna- zestaw b) Monitor TYP 3 c) Oprogramowanie do edycji grafiki wektorowej i rastrowej d) Oprogramowanie do tworzenia grafiki 3D e) Oprogramowanie do odczytywania pisma f) Oprogramowanie do edycji, obróbki video 6) Urządzenie wielofunkcyjne TYP 1 (1 sztuka) 7) Drukarka wielofunkcyjna (1 sztuka) 8) Serwer z oprogramowaniem TYP 1(1 sztuka) 9) Serwer z oprogramowaniem TYP 2 (2 sztuki) 10) Ploter (1 sztuka) 11) Komputer typu notebook z oprogramowaniem (2 sztuki) a) Laptop TYP 1 12) Zestaw sprzętu komputerowego (2 sztuki) a) Laptop TYP 2 b) Oprogramowanie umożliwiające symulację pracy układów elektrycznych c) i elektronicznych d) Oprogramowanie biurowe e) Urządzenie wielofunkcyjne TYP 2 13) Zestaw sprzętu komputerowego (7 sztuk) a) Laptop TYP 2 b) Oprogramowanie umożliwiające symulację pracy układów elektrycznych c) i elektronicznych d) Oprogramowanie biurowe 14) Drukarka A3 sieciowa laserowa (1 sztuka) 15) Drukarka A3 monochromatyczna laserowa (1 sztuka) 16) Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym (1 sztuka) 17) Stół monterski antystatyczny (1 sztuka) 18) Oprogramowanie dla gastronomii (1 sztuka) Wykaz i opis sprzętu, w tym oprogramowania, oraz minimalne parametry techniczne i wymagania Zamawiającego - znajdują się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Ponadto w Załączniku Nr 8 do SIWZ został zamieszczony opis kryteriów równoważnych dla użytych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, w tym oprogramowanie, na swój koszt w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły. W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany uzgadniać szczegółowe terminy dostawy sprzętu, w tym oprogramowania, jego uruchomienia, instalacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dostawa sprzętu, w tym oprogramowania, jego uruchomienie i instalacja możliwa będzie bez ograniczeń czasowych i godzinowych, włącznie z sobotami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: brak
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie należy przedstawić (dołączyć do oferty) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez podmiot udostępniający zasoby. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 11.6 SIWZ, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania pomiędzy Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia w przypadku gdy, zgodnie z informacją, o której mowa w pkt 11.6. SIWZ, w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta tego Wykonawcy. 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 należy złożyć w oryginale, przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie w terminie określonym w pkt 2 jeżeli zostanie ono w tym terminie przekazane Zamawiającemu faksem albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej a następnie zostanie dostarczone Zamawiającemu w oryginale (w formie pisemnej). 4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego powyżej w pkt III.4) ppkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 4, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż w terminach określonych powyżej w pkt 4. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) załączony do oferty dokument – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który spełniania warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. III.1.3). 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach tj. składa oświadczenie, o którym mowa w punkcie II oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest w oryginale. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) załączony do oferty dokument – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach tj. składa także, oświadczenie, o którym mowa w punkcie II oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane jest w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach