Przetargi.pl
Remont dróg na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika. Zad. 2: Remont ul. Wiertniczej, ul. Wyrobiskowej i ul. Górniczego Stanu.

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324392302 , fax. +48324224124
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. +48324392302, fax. +48324224124
  REGON: 276255430
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika. Zad. 2: Remont ul. Wiertniczej, ul. Wyrobiskowej i ul. Górniczego Stanu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dróg na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika. Zad. 2: Remont ul. Wiertniczej, ul. Wyrobiskowej i ul. Górniczego Stanu. Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika. Roboty prowadzone będą na terenie całego Miasta Rybnik w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Naprawa nawierzchni polegać będzie na wykonaniu warstwy ścieralnej lub wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej wraz z frezowaniem. Drogi kwalifikowane do przedmiotowego zamówienia klasyfikują się w kategoriach: wewnętrzna, gminna, powiatowa, wojewódzka. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie 8.360 m2 nawierzchni ścieralnej i wiążącej. Na podstawie dotychczas udzielonych zamówień Zamawiający przewiduje wielkości zlecanych odcinków robót w zakresie 300-4000 m2. Wykonawca będzie sukcesywnie wykonywać zlecone odcinki robót składające się na przedmiot zamówienia, w terminie ustalonym w protokole przekazania zleconego odcinka prowadzenia robót. Wykonawca przystąpi do prowadzenia prac na poszczególnych odcinkach w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty pisemnego wskazania miejsca prowadzenia prac. Dla każdego odcinka termin realizacji będzie ustalany indywidualnie w zależności od jego wielkości. Należy brać pod uwagę możliwość remontowania dróg osiedlowych. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie odbywało się fakturami dotyczącymi wykonanych odcinków robót na podstawie protokołów odbiorów końcowych zleconych odcinków prowadzenia robót podpisanych przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. W kosztach robót należy uwzględnić koszty: • wykonania niezbędnego oznakowania poziomego i pionowego wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzeniem na czas prowadzenia robót, • koszty transportu sprzętu oraz dowozu materiałów do miejsca wykonania robót, • koszt utylizacji oraz odwozu materiału z rozbiórki, • koszty nadzorów branżowych, w tym ewentualne zabezpieczenie kabli Tauron, • wykonywania równolegle min. dwóch zleceń. Zad. 2: Remont ul. Wiertniczej, ul. Wyrobiskowej i ul. Górniczego Stanu: a) Remont ul. Wiertniczej - wykonanie stabilizacji podłoża cementem o gr. 12 cm 1.353 m2 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm 1.353 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm 1.353 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm 1.230 m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 1.230 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm 1.249 m2 - wymiana krawężników min. klasy T, na ławie betonowej C20/25 379 m - rury kanalizacyjne z PVC-U, lite typu „S”, SN 12, Dz200x6,6mm 30 m - wpust deszczowy z osadnikiem 5 szt. - regulacja zjazdów (niezbędna rozbiórka i odtworzenie wjazdów i dojść do budynków) oraz roboty ziemne, rozbiórkowe, wykończeniowe, porządkowe w tym humusowanie i obsianie trawą. b) Remont ul. Wyrobiskowej - wykonanie stabilizacji podłoża cementem o gr. 12 cm 1.673 m2 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm 1.673 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm 1.673 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm 1.521 m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 1.521 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm 1.521 m2 - wymiana krawężników min. klasy T, na ławie betonowej C20/25 572 m - rury kanalizacyjne z PVC-U, lite typu „S”, SN 12, Dz200x6,6mm 36 m - wpust deszczowy z osadnikiem 6 szt. - regulacja zjazdów (niezbędna rozbiórka i odtworzenie wjazdów i dojść do budynków) oraz roboty ziemne, rozbiórkowe, wykończeniowe, porządkowe w tym humusowanie i obsianie trawą. c) Remont ul. Górniczego Stanu - naprawa miejscowych pęknięć nawierzchni asfaltowej 23,36 m2 - wykonanie stabilizacji podłoża cementem o gr. 12 cm 1.363 m2 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm 1.363 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm 1.363 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm 1.239 m2 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 1.239 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm 1.252 m2 - wymiana krawężników min. klasy T, na ławie betonowej C20/25 402 m - rury kanalizacyjne z PVC-U, lite typu „S”, SN 12, Dz200x6,6mm 18 m - wpust deszczowy z osadnikiem 3 szt. - regulacja zjazdów (niezbędna rozbiórka i odtworzenie wjazdów i dojść do budynków) oraz roboty ziemne, rozbiórkowe, wykończeniowe, porządkowe w tym humusowanie i obsianie trawą. 1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o odbiorach robót zarówno Zamawiającego, jak i przedstawiciela Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. , Oddział KWK ROW Ruch „Marcel”. Brak uczestnictwa przedstawiciela KWK „Marcel” w odbiorze robót, które było spowodowane nie dopełnieniem powyższego, skutkować będzie brakiem odbioru robót przez Zamawiającego. 2. W ramach zadania należy ująć odwodnienie wykopów w celu wymiany kanalizacji deszczowej. Po skończonym dniu roboczym należy doprowadzić drogę do przejezdności. W kosztach robót należy uwzględnić koszty: • wykonania niezbędnego oznakowania poziomego i pionowego wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzeniem na czas prowadzenia robót, • koszty transportu sprzętu oraz dowozu materiałów do miejsca wykonania robót, • koszt utylizacji oraz odwozu materiału z rozbiórki, • koszty nadzorów branżowych, w tym ewentualne zabezpieczenie kabli Tauron. INFORMACJE DOTYCZĄCE KAŻDEGO Z ZADAŃ Szczegółowy zakres prac precyzują specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Wykonawca, który powołuje się w swojej ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał prace dodatkowe bez zgody Zamawiającego. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać z nowego materiału naturalnego. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów z odzysku (korytowania i rozbiórek) oraz z recyklingu. 2. Elementy betonowe do zabudowania muszą posiadać minimalne parametry: nasiąkliwość – Kl. 2, odporność na zamrażanie/rozmrażanie – Kl. 3, wytrzymałość na zginanie – T, odporność na ścieranie – H. 3. Materiały z rozbiórki we wszystkich branżach przedmiarowych, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania, na polecenie Zamawiającego na własny koszt należy dostarczyć na bezzwrotnych paletach do siedziby Rybnickich Służb Komunalnych i powinny być układane w następujący sposób: 1) kształtka betonowa 6 cm w ilości – 10 warstw / na palecie 8 cm w ilości – 8 warstw / na palecie 2) krawężniki drogowe w ilości 10 sztuk / na palecie (2 warstwy po 5 szt. na warstwie) 3) płyty 35x35 ilości 60 sztuk / na palecie – 10 warstw po 6 szt. na warstwie, 4) płyty 50x50 ilości 40 sztuk / na palecie – 10 warstw po 4 szt. na warstwie. Inne nie wskazane wyżej materiały należy układać w sposób wskazany przez kierownika magazynu RSK lub magazynierów. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych wzdłuż ulic. 4. Frez asfaltowy stanowi własność Zamawiającego i należy go przewieźć na teren bazy RSK przy ul. Jankowickiej w Rybniku. 5. Zdemontowane elementy betonowe (trylinka, krawężniki itp.), które nie nadają się do ponownego wbudowania należy przewieźć na składowisko odpadów przy ul. O. Kolberga. 6. Zamawiający zakłada, że roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 – 06.00. 7. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do wszystkich obiektów, zlokalizowanych wzdłuż remontowanych odcinków dróg. 8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie samochodów z placu budowy i pełną współpracę w tym zakresie z Policją. Na wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek właściwego poinformowania użytkowników drogi oraz mieszkańców zamieszkujących przy danej ulicy o rozpoczęciu jej remontu i konieczności parkowania samochodów poza obrębem prowadzenia prac. 9. Zamawiający będzie wymagał taśmy bitumicznej na wszelkich stykach i łączeniach pionowych nawierzchni, w tym również na styku nawierzchni ze studzienkami, z krawężnikami, etc. Wymagana grubość taśmy: 4mm. 10. Na styku nowej i istniejącej nawierzchni należy ułożyć geosiatkę. 11. Regulację żeliwnych, m.in. kratek ściekowych, wpustów ulicznych, włazów należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowana tworzywem sztucznym. 12. Należy wykonać dokumentację zdjęciową terenu przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu. 13. Po wykonaniu robót należy uzyskać oświadczenia właścicieli posesji, na których prowadzone były roboty budowlane, że teren został uporządkowany i odebrany bez zastrzeżeń (w tym oświadczenia właścicieli posesji, do których wykonywany jest zjazd lub dojście). 14. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 15. Wykonawca zobowiązuje się do geodezyjnej obsługi w ramach zadania i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.05.240.2027). 16. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy, - stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie, - przewożonych materiałów, - stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania, - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu Zaleca się, aby Wykonawca dysponował taborem samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych, które są wyposażone w silniki spełniające wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW DEKLARUJĄCYCH WYKORZYSTANIE DLA CELÓW REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO ODBIORU ODPADÓW TYPU GRUZ ORAZ PRZYWOZU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA CO NAJMNIEJ NORMY EURO 4 W ZAKRESIE EMISJI SPALIN. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował taborem samochodów ciężarowych przystosowanych do obioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych. Promowane punktami będą samochody ciężarowe przystosowane do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia wyposażone w silniki spełniające wymogi normy EURO 4. Jeśli samochody ciężarowe przystosowane do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych nie posiadają certyfikatu EURO 4, ale zostały zmodyfikowane osiągając ten sam standard, Zamawiający będzie weryfikował powyższe na podstawie aktualnego zaświadczenia sporządzonego przez autoryzowaną Stację kontroli pojazdów. Dopuszcza się zmianę zadeklarowanych samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych na inne spełniające wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin. Zamawiający będzie weryfikował powyższe na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin EURO 4, bądź dowodu rejestracyjnego pojazdu, bądź roku produkcji pojazdu wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu danego samochodu normy EURO 4. Opisane wyżej dokumenty - oryginały do wglądu - należy przedstawić w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w zakresie wykorzystania zadeklarowanych samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych spełniających wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin, naliczane będą kary umowne. Pierwsza kara – za niewykorzystywanie samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą: 2.000 zł, za każdy fakt stwierdzenia na budowie niewykorzystania zadeklarowanych w ofercie pojazdów. Druga kara – za nieterminowe przedstawianie dokumentów, potwierdzających spełnienie dla każdego samochodu ciężarowego przystosowanego do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych zadeklarowanych w ofercie jako spełniającego wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin. Awarie samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych spełniających wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu poprzez wiadomości email lub telefonicznie. W przypadku awarii samochodu przystosowanego do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych, spełniającego wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin, Wykonawca ma obowiązek zapewnić, na czas jego naprawy, samochód zastępczy spełniający wymagania w zakresie przedmiotowej normy. Do pisemnego zgłoszenia awarii należy dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin EURO 4, bądź dowód rejestracyjnego pojazdu, bądź rok produkcji pojazdu wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu danego samochodu normy EURO 4 wydane dla samochodu zastępczego. Samochód zastępczy nie posiadający w/w dokumentu uznany będzie jako samochód nie spełniający ww. warunków. Do wszystkich samochodów zastępczych stosuje się te same zasady co do samochodów zadeklarowanych pierwotnie. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Termin płatności faktur ustala się na 30 dzień od daty ich otrzymania z dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w ramach zadania 1 i 2 zostaną wykonane prace uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. Ulepszony zostanie stan nawierzchni dróg poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: zadanie 1: 1) czynności demontażu warstw konstrukcyjnych drogi, 2) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, 3) układanie warstw asfaltowych, 4) regulacja pionowa urządzeń obcych. zadanie 2: 1) czynności demontażu i ponownego montażu kanalizacji deszczowej, 2) czynności demontażu warstw konstrukcyjnych drogi, 3) korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, 4) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, 5) układanie warstw konstrukcyjnych drogi, 6) regulacja pionowa urządzeń obcych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla zadania 1: 17 500 PLN (siedemnaście tysięcy pięćset złotych) dla zadania 2: 35 000 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu. 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium, tj. gwarancję/poręczenie. 7. Kosztorys ofertowy dla zadania 1i zadania 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach