Przetargi.pl
Dostawa samochodu terenowo-osobowego dla potrzeb Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-304 Gdynia, ul. Śląska 53/406
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6217925 , fax. 058 6200049
 • Data zamieszczenia: 2013-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni
  ul. Śląska 53/406 53/406
  81-304 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6217925, fax. 058 6200049
  REGON: 19192078400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.oirm.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu terenowo-osobowego dla potrzeb Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu terenowo-osobowego, pojazd fabrycznie nowy, nie zarejestrowany, rok produkcji 2013 r., fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego na zasadach określonych w projekcie umowy zgodnie z wymogami określonymi w części II SIWZ - Wzór umowy. Wymagana charakterystyka techniczna pojazdu oraz wyposażenie zostało określone w części III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja dostawy). 2. Wymagany okres gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne minimum 36 miesięcy lub 100 tys. km przebiegu od daty dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341133005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//bip.oirm.gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach