Przetargi.pl
Dostawa samochodu terenowego typu pick-up

Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6674250 , fax. 58 6674253
 • Data zamieszczenia: 2011-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni
  ul. Morska 200 200
  81-006 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6674250, fax. 58 6674253
  REGON: 19003680300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP Nadleśnictwo Gdańsk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu terenowego typu pick-up
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pick-up. Wymagania techniczne samochodu typu Pick Up : 1. rok produkcji 2011 2. silnik Diesel 2,5 - 3,0 litra z turbodoładowaniem i intercoolerem; 3. napęd 4 x 4; 4. moc silnika - min. 130-170 KM; 5. skrzynia biegów -5-6-cio biegowa manualna; 6. liczba miejsc - 4-5 miejsca siedzące; 7. kolor nadwozia - metalik; 8. ładowność - 700 -900 kg. Pakiet wyposażenia : 1. ABS; 2. alarm; 3. immobilaiser; 4. poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, boczne; 5. wspomaganie układu kierowniczego; 6. felgi aluminiowe lub stalowe; 7. antena, głośniki szt. 4, radio -CD, MP3; 8. klimatyzacja; 9. homologacja na samochód ciężarowy; 10. hak holowniczy; 11. zabudowa skrzyni ładunkowej; 12. wykładzina PCV skrzyni ładunkowej; 13. wyciągarka o uciągu 4000- 5000 kg. Serwis: 1. Punkt serwisowy do 25 kilometrów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341133005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2011-08-01 do godz. 09:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. Oddział w Gdańsku 02 2030 0045 1110 0000 0013 7130; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego . Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_gdansk/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach