Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie, dla Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie oraz dla Zespołu Szkół w Długosiodle w ramach projektu pt. „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego”

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, Róż
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 420 750 , fax. (029) 742 25 10
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
  Róż 2
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 297 420 750, fax. (029) 742 25 10
  REGON: 55066846200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie, dla Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie oraz dla Zespołu Szkół w Długosiodle w ramach projektu pt. „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie, dla Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie oraz dla Zespołu Szkół w Długosiodle w ramach projektu pt. „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU, Działanie od 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 2. Wykonawca/cy zobowiązuje/zują się dostarczyć na koszt własny (własnym transportem) oraz zamontować (jeśli dotyczy) przedmiot zamówienia do: - Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 89, 07-200 Wyszków. - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82, 07-200 Wyszków. - Zespołu Szkół w Długosiodle, ul. Poniatowskiego 25, 07-210 Długosiodło. 3. Dostawa sprzętu obejmuje również wniesienie do wskazanych przez osobę/y odpowiedzialną/ne za realizację umowy po stronie Zamawiającego pomieszczeń w budynku, o którym mowa w ust.2 na koszt Wykonawcy oraz montaż (jeśli dotyczy). Dostawa odbywać się będzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 4. Zgodność dostawy z umową będzie potwierdzona protokołami odbioru. 5. Zamawiający informuje, że ewentualne wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych oraz wynika z konieczności wykorzystania środka dydaktycznego o określonych cechach dla uzyskania zamierzonych celów Projektu oraz osiągnięcia efektów dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów placówki. 6. Jeżeli w treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patenty lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający dopuszcza dostawy o rozwiązaniu równoważnym do opisanych. Zamawiający na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy PZP wymaga aby Wykonawca, który zaoferuje dostawy o rozwiązaniach równoważnych (o parametrach nie gorszych niż opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ) wykazał, że oferowane produkty spełniają wymagania (parametry) opisane ww. załączniku (techniczne, użytkowe, jakościowe, funkcjonalne). 7. W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis techniczny dostarczonego sprzętu, karty produktów, itp. 8. Wykonawca, przedstawiając ofertę, zobowiązany jest w Załączniku nr 1 do SIWZ do określenia:  nazwy produktu,  nazwy producenta,  modelu oferowanego urządzenia i innych produktów,  opisu parametrów technicznych. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis minimalnych wymagań technicznych określa formularz cenowy – załącznik nr 4 do SIWZ oraz załączony do SIWZ wzór umowy – załącznik nr 2. 10. Wymagania dodatkowe: 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt będzie wysokiej jakości, zapewnia należyte bezpieczeństwo oraz posiada właściwe opakowanie, oznakowanie, certyfikaty, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim. 2) Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, niewadliwe, dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3) Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres zgodny z gwarancją producenta od dnia odbioru dostaw, jednakże nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja nie może ograniczać prawa Zamawiającego do zainstalowania w zakupionym sprzęcie standardowych urządzeń i oprogramowania przez wykwalifikowany personel Zamawiającego. 4) Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zgłoszenia awarii będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem. Czynności związane z usunięciem awarii winny być podjęte przez Wykonawcę w terminie 48 godzin od jej zgłoszenia. Zamówienie składa się z następujących części: Część I – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów / uczennic Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie Część II – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów / uczennic Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie Część III – Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów / uczennic Zespołu Szkół w Długosiodle. Część IV - Pomoce dydaktyczne /tablety/ do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie, Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie i Zespołu Szkół w Długosiodle. Oferta musi uwzględniać co najmniej jedną część zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia-nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym-zał. nr 6. 2. Oświadczenie o spełnieniu przez dostarczone wyposażenie wymagań określonych w SIWZ-zał nr 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach