Przetargi.pl
Dostawa czytnika pomiaru absorbancji UV-Vis, luminescencji i fluorescencji z dozownikiem dla Laboratorium Metabolomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ogłasza przetarg

 • Adres: 02787 Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 931 390 , fax. 225 931 391
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
  ul. Nowoursynowska 166
  02787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 931 390, fax. 225 931 391
  REGON: 178450000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Szkoła Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa czytnika pomiaru absorbancji UV-Vis, luminescencji i fluorescencji z dozownikiem dla Laboratorium Metabolomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r. czytnika pomiaru absorbancji UV-Vis, luminescencji i fluorescencji z dozownikiem dla - Laboratorium Metabolomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1) Wszystkie elementy dostarczonego urządzenia muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r.; 2) Urządzenie musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie, niezbędne do jego uruchomienia; 3) Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania urządzenia przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje; 4) Urządzenie ma być dostarczone do siedziby zamawiającego, ustawione i uruchomione w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem; 5) W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w SIWZ lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych; 6) W dniu realizacji dostawy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów poprawności działania urządzenia, w zakresie podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia potwierdzających zgodność oferty z rzeczywistymi parametrami; 7) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego z obsługi dostarczonego urządzenia dla pracowników Zamawiającego w ramach ceny przedmiotu zamówienia. Instruktaż odbędzie się w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38432000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3.000.00 (słownie: trzy tysiące złotych ). 2. Dopuszczalne formy wadium: 1) w pieniądzu, 2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancje bankowe, 4) gwarancje ubezpieczeniowe, 5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 – z dopiskiem „wadium-przetarg nieograniczony sprawa nr SZP.260.72.2018” 4. Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w: Kwesturze Zamawiającego u Z-cy Kwestora, mgr Halina Pawlikowska, a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia w Kwesturze SGGW dokonanie przez Z-cę Kwestora – mgr Halinę Pawlikowską 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kart katalogowych produktów potwierdzających spełnienie parametrów zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia, 2. Sprawozdań lub certyfikatów lub zaświadczeń potwierdzających zgodność oferowanych produktów z wymaganymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty- Certyfikatu dla urządzenia i akcesorium do pomiaru w mikroobjętościach: CE-IVD, ISO 9001, RoHS, potwierdzajacego ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach