Przetargi.pl
Dostawa mebli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, Korczaka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 814 24 38 , fax. 085 814 24 82
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
  Korczaka 23
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 085 814 24 38, fax. 085 814 24 82
  REGON: 5064480400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallapy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę mebli i niezbędnego wyposażenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach Zamawiający w nawiązaniu do art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza do składania ofert częściowych. Dostawa mebli z uwzględnieniem podziału na zadania: Zadanie 1 – meble Zadanie 2 – meble metalowe Zadanie 3 – krzesła, kanapy Szczegółowy zakres dostawy (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 3. Tj. formularzu asortymentowo-cenowym, w zakresie każdego zadania osobno od 1 do 3, techniczny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1, tj. Opis przedmiotu zamówienia, do SIWZ. Zaoferowane produkty muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także montażem i serwisem gwarancyjnym. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli. Każda dostawa mebli będzie przez Wykonawcę realizowana na podstawie zamówienia które będzie przekazywane Wykonawcy drogą mailową lub w formie pisemnej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zamówienia wymagają dla swojej ważności potwierdzenia przez Strony w formie mailowej lub w formie pisemnej. Wykonawca w terminie do 5 dni po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej (przed podpisaniem umowy) zobowiązany jest dokonać przedmiaru z natury pomieszczeń oraz sporządzić projekty poszczególnych pomieszczeń i przedstawić je do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, szczególnie podczas rozładunku, wnoszenia, montażu i ustawiania mebli i wyposażenia, jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem, zabrudzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe na mieniu Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest na bieżąco i na własny koszt do usuwania wszelkich powstałych w wyniku ww. czynności opakowań, odpadów i nieczystości oraz ich wywożenia i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia udostępnionych przez Zamawiającego pomieszczeń w nienagannym porządku. Przekazane i oddane przez Wykonawcę Zamawiającemu meble i wyposażenie muszą być czyste, fabrycznie nowe i nie używane, wolne od wad, wyprodukowane najwcześniej w 2018 roku i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie ślady zanieczyszczeń powstałych przy realizacji przedmiotu zamówienia tj.: w trakcie produkcji, transporcie, rozładunku, montażu oraz naprawić ewentualne ślady uszkodzeń lub wymienić uszkodzone elementy. Dostarczane meble i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach