Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Zespół Szkół Technicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 16400 Suwałki, ul. Sejneńska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 565 36 30 , fax. 0-87 565 36 34
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych
  ul. Sejneńska 33
  16400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 0-87 565 36 30, fax. 0-87 565 36 34
  REGON: 18405200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zst.suwalki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) 1 część – dostawa oraz montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.1 do siwz. 2) 2 część - dostawa specjalistycznego oprogramowania na potrzeby pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.2 do siwz. 3) 3 część – dostawa sprzętu komputerowego do pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2.3 do siwz. 2. CPV 39162100-6 - pomoce dydaktyczne, 42600000-2 – obrabiarki, 42623000-9 - frezarki, 48000000-8 -Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30213000-6 - Komputery przenośne, 30231300-0 - Monitory ekranowe, 30232110-8 - drukarki laserowe. 3. Dla części 1 - Szkolenie z zakresu oprogramowania, użytkowania oraz instalacji. Szkolenie musi być zorganizowane w pełnym zakresie programowania oraz obsługi obrabiarki CNC, szczególnie uwzględniając funkcję dydaktyczną obrabiarki. Czas szkolenia min. 8 godzin na 1 obrabiarkę na miejscu u odbiorcy. Serwis i gwarancja : minimum 12 miesięcy 4. Dla części 2 - Szkolenie z zakresu oprogramowania, użytkowania oraz instalacji. Czas szkolenia min.16 godzin na miejscu u odbiorcy. 5. Dla części 3 minimalny okres gwarancji na sprzęt wynosi 24 miesiące. 6. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek transport i rozładunek oraz montaż dostarczonych urządzeń i sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych. Dostarczony sprzęt i wyposażenie muszą spełniać również wymagania zawarte w formularzach cenowych (załącznikach nr 2.1, 2.2, i 2.3). 7. Zakres rzeczowy i jakościowy przedmiotu zamówienia określa odpowiednio: a) SIWZ b) załączniki nr 2.1, 2.2.2.3 c) Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5.1, 5.2 5.3 do SIWZ. 8. Wszystkie nazwy urządzeń i materiałów, jeżeli zostały użyte w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. 9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno –jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne 10. Warunki równoważności rozwiązań 1) Ten sam zakres zastosowań 2) Ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie 3) Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym 4) Nie gorsze parametry techniczne dotyczących wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji. 5) Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania równoważnego 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp, unieważnienia każdej z części postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane. 12. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie może złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach