Przetargi.pl
Dostawa leku z programu terapeutycznego dla Oddziału Patologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny we Częstochowie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, Bialska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 673 753 , fax. 343 651 756
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
  Bialska 104
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 673 753, fax. 343 651 756
  REGON: 128105300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leku z programu terapeutycznego dla Oddziału Patologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny we Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku z programu terapeutycznego dla Oddziału Patologii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. 2.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3.Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6 Produkty farmaceutyczne. 5.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7.Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: § 9.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1.Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/2100). 2.Wadium może być wnoszone w: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Bankowy Zamawiającego nr mBANK o/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004. Wadium w formie pieniężnej musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie znaku sprawy: DAZ.26.007.2019 r. 4.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5.Zamawiając zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2)innej niż pieniądz-oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 9.Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót środkami farmaceutycznymi dopuszczonymi do obrotu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku, gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja lub zezwolenie, należy dołączyć stosowne oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (w oryginale). Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. 2)Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ (w oryginale). 3)Oświadczenia wymienione w § 6 ust. 1 niniejszej specyfikacji. 4)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. 5)Dowód wpłaty wadium. 2.Forma przedstawiania dokumentów: 1)Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 17 października 2018 r. poz. 1993) zwanym dalej ,,rozporządzeniem”, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2)Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 3)Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 4)Zgodnie z § 15 rozporządzenia Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 5)Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski (§ 16 rozporządzenia). 6)W przypadku opisanym w § 10 ust. 1 rozporządzenia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów (§ 16 rozporządzenia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach