Przetargi.pl
Przebudowa elementów konstrukcyjnych garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie

Gmina Strumień ogłasza przetarg

 • Adres: 43-246 Strumień, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8570142 , fax. 33 8570247
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strumień
  Rynek 4
  43-246 Strumień, woj. śląskie
  tel. 33 8570142, fax. 33 8570247
  REGON: 072182516
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strumien.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa elementów konstrukcyjnych garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa elementów konstrukcyjnych garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie”. 2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca w szczególności na przebudowie stropu nad parterem, przebudowie dachu, przebudowie bramy garażowej, zabudowie zewnętrznych drzwi garażowych, robotach wykończeniowych oraz robotach związanych z uzupełnieniem izolacji cieplnej i tynków cienkowarstwowych wraz z malowaniem. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018 poz. 110, ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski SA nr 52 1050 1083 1000 0001 0076 0321, z dopiskiem: Wadium „Przebudowa elementów konstrukcyjnych garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie”. 4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż w pieniądzu to oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego (pokój nr 2), a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Dopuszcza się również dołączenie oryginału dokumentu do oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji (SIWZ). 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Gwarancja wadialna powinna wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pod takim warunkiem, że tenże podmiot jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców. 7. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy- jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę, 3) jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów- zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach