Przetargi.pl
Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (0-18) 337-20-54 , fax. 018 3371041
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Limanowa
  ul. Jana Pawła II 9 9
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041
  REGON: 00052393300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem oraz opieka serwisowa posprzedażna sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1/ komputer typu Notebook wraz z podstawowym oprogramowaniem w liczbie 40 sztuk 2/ komputer typu Notebook wraz z podstawowym oprogramowaniem w liczbie 12 sztuk 3/ Urządzenia wielofunkcyjne w liczbie 40 sztuk 4/ Drukarka sieciowa z opcjami dodatkowymi (kserokopiarka, skaner sieciowy, faks): 1 sztuka 5/ Licencja na program antywirusowy na 52 stanowiska komputerowe 6/ Pakiet programów graficznych w ilości 12 sztuk 7/ Opieka serwisowa posprzedażna (maintenance) sprzętu i oprogramowania (konserwacja oprogramowania) oraz asysta techniczna przez okres 28 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach