Przetargi.pl
Budowa kaplicy cmentarnej w Tuchowie przy ul. Leśnej ETAP V - zagospodarowanie terenu

Gmina Tuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0146525218 w. 12
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchów
  ul. Rynek 1 1
  33-170 Tuchów, woj. małopolskie
  tel. 0146525218 w. 12
  REGON: 00052780700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kaplicy cmentarnej w Tuchowie przy ul. Leśnej ETAP V - zagospodarowanie terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem wykonania są roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół wybudowanej kaplicy cmentarnej w Tuchowie przy ul. Leśnej na działce nr 1448/4, 1451/4 w zakresie: -wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża - wykonanie górnej warstwy podbudowy - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej - wykonanie nawierzchni pod miejsca postojowe z płyt ażurowych - montaż słupów oświetleniowch szt. 20 Oznaczenie zgodnie z CPV 4522333140-2, 4531000000-3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452233312
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3 000,00 zł powinno być wniesione w terminie do dnia 27.08.2012 r. do godz. 10.00 Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty, zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: Bank Spółdzielczy w Bieczu - Filia Tuchów Nr 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: [ZP-271-17/2012]. 1a. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: 1.w pieniądzu 2.poręczeniach lub w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3.gwarancjach bankowych 4.w gwarancjach ubezpieczeniowych 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu PARP /Dz. U z 2007 r Nr 42 poz. 275/ Wykonawcy którzy zamierzają wnieść wadium w formie innej niż pieniądz powinni złożyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w pokoju nr 7, dziennik podawczy przed terminem składania ofert Wadium wnieść można w każdej formie wymienionej w pkt. 1.1a, 1 SIWZ z tym, że dowód /kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem/ należy umieścić wewnątrz oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2. Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ustawy Zamawiający zwraca wadium: 1. Wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po złożeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Utrata wadium Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy: 1)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 2)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ponadto zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni , że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 4. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.14.8 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/www.tuchow.BIP Tuchow/Zamówienia publiczne+ogłoszenia/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną