Przetargi.pl
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego. Postępowanie Nr WCH.2420.3.2016.HS

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii ogłasza przetarg

 • Adres: 50-383 Wrocław, ul. Joliot-Curie 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3757302, 3757361 , fax. 071 3757420
 • Data zamieszczenia: 2016-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
  ul. Joliot-Curie 14 14
  50-383 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3757302, 3757361, fax. 071 3757420
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.chem.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż sprzętu komputerowego. Postępowanie Nr WCH.2420.3.2016.HS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegóły techniczne przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. Postępowanie prowadzone o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1 600,00zł, Zadanie 2 350,00zł, Zadanie 3 250,00zł, Zadanie 4 320,00zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach