Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części. Sprawa R0AP0000.272.1.2016

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3205020 , fax. 71 3205386
 • Data zamieszczenia: 2016-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3205020, fax. 71 3205386
  REGON: 00000186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na części. Sprawa R0AP0000.272.1.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jednostek centralnych i monitorów wraz z oprogramowaniem i licencjami oraz drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, oraz skanerów wraz z oprogramowaniem dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zgodnie z załącznikiem nr 1a, oraz 1C. 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1a, oraz zał. nr 1C do niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga żeby kolumna Parametry oferowane była przez Wykonawcę wypełniona. 2. Przedmiot umowy powinien być nowy, wolny od wad, w oryginalnych opakowaniach. 3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji: 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji: 36 miesięcy na jednostki centralne, monitory i drukarki, oraz 24 miesiące na urządzenie wielofunkcyjne, oraz skanery. 5. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i licencjami dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zgodnie z załącznikiem nr 1b, oraz 1D. 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1b, oraz zał. nr 1D do niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga żeby kolumna Parametry oferowane była przez Wykonawcę wypełniona. 2. Przedmiot umowy powinien być nowy, wolny od wad, w oryginalnych opakowaniach. 3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiących załącznik nr 5a do SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji: 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji : 24 miesiące na wszystkie komputery przenośne. 5.Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl zakładka przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach