Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

Związek Spółek Wodnych w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08110 Siedlce, ul. Młynarska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 63 391 14 , fax. 25 63 391 14
 • Data zamieszczenia: 2018-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Spółek Wodnych w Siedlcach
  ul. Młynarska 1
  08110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 63 391 14, fax. 25 63 391 14
  REGON: 76249000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka działająca w oparciu o prawo wodne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, z późn.zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43261000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 5000zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy- Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach