Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5233420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2015-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5233420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot dostawy: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne jest dostawa 3400 sztuk bonów o nominale 50 złotych oraz 400 bonów towarowych o nominale 45 złotych w formie papierowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. II. Zakres przedmiotowy dostawy: 1. Każdy dostarczony bon towarowy powinien zawierać okres jego ważności, nadruk z wartością nominału, a także posiadać zabezpieczenie wykluczające możliwość jego podrobienia. 2. Termin realizacji bonów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wydania bonu nie wcześniej jednak niż data zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 3. Zamawiający wymaga aby zaoferowane bony towarowe dawały możliwość zakupu towarów w branży spożywczej. 4. Zamawiający wymaga aby zaoferowane bony towarowe nie upoważniały do zakupu alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. Zaoferowane bony towarowe mogą więc posiadać odpowiednie oznakowanie w tym zakresie. 5. Miejsce realizacji bonów punkty sprzedaży detalicznej na terenie miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. 6. Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz placówek handlowych na terenie Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego, w których można będzie zrealizować bony towarowe z podaniem nazwy placówki i dokładnego adresu. III. Sposób realizacji: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganej ilości bonów, w dwóch kopertach adekwatnie do nominałów. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia bonu towarowego o wartości 45 złotych w 3 bonach o nominałach: 20 zł + 20 zł + 5 zł. 3. Bon towarowy nie podlega wymianie na gotówkę. 4. W przypadku gdy wartość zakupu towarów jest niższa niż nominał bonu, okazicielowi bonu towarowego nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. 5. W przypadku gdy wartość zakupu towarów jest wyższa niż nominał bonu towarowego, okazicielowi jest zobowiązany do zapłacenia różnicy gotówką lub do użycia kolejnego bonu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości sztuk niż podana w opisie przedmiotu zamówienia, jednak nie mniej niż 85% ilości wskazanej. Ostateczna liczba bonów zostanie podana w dniu podpisania umowy. IV. Termin realizacji: 1. Termin wykonania zamówienia: 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. V. Sposób i warunki płatności: 1. Zamawiający zapłaci cenę należną zgodnie z zawartą umową, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość placówek handlowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach