Przetargi.pl
Usługi realizowania bonów żywnościowych w sklepach spożywczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Winna 9
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 625 61 00 , fax. 55 625 61 03
 • Data zamieszczenia: 2014-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Winna 9 9
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 625 61 00, fax. 55 625 61 03
  REGON: 00279190000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi realizowania bonów żywnościowych w sklepach spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) sukcesywna realizacja bonów żywnościowych, wydawanych klientom pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, w sklepach spożywczych prowadzonych przez Wykonawcę, położonych na terenie Miasta Elbląga. 2) Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy wyda łącznie do 10.000 bonów żywnościowych o wartości nominalnej 20,00 zł. Ilość wydawanych bonów żywnościowych jest uzależniona m.in. od ilości wniosków złożonych przez klientów Zamawiającego, a także od wystąpienia określonych warunków, przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.), skutkujących obowiązkiem wydania przez Zamawiającego decyzji administracyjnej przyznającej klientowi Zamawiającego pomoc w formie bonu żywnościowego. Realizacja bonów żywnościowych obejmuje wydanie osobie przedstawiającej do realizacji bon artykułów spożywczych o łącznej cenie równej wartości nominalnej bonu. Klient Zamawiającego nie może otrzymać w ramach realizacji bonu żywnościowego napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Zamawiający będzie przyznawał bony klientom pomocy społecznej w formie papierowej, które będą przygotowywane i wydawane przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: liczba sklepów spożywczych na terenia Elbląga
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.elblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach