Przetargi.pl
Budowa sali koncertowej przy Państwowej szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 18300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 271 30 91 , fax. 086 271 30 91
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie
  Aleja Wojska Polskiego 4
  18300 Zambrów, woj. podlaskie
  tel. 086 271 30 91, fax. 086 271 30 91
  REGON: 140308800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psm.zambrow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali koncertowej przy Państwowej szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Budowa sali koncertowej przy Państwowej szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Adres inwestycji: Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. W. Lutosławskiego w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 4, 18-300 Zambrów (Numer działki 1475) . Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem rozbudowę istniejącego budynku, budowę dróg i dojazdów oraz niezbędną infrastrukturę techniczną tj.: kanalizacje deszczową, kanalizację sanitarną oraz przebudowę istniejącej linni kablowej nN w zakresie oświetlenia zewnętrznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp), tj.: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 90 1010 1049 0013 3913 9120 0000 prowadzonym w Narodowym Banku Polskim, Oddział Okręgowy Białystok, z dopiskiem tytułu przelewu: „Wadium – dotyczy postępowania Budowa sali koncertowej.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (terminie złożenia ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać, składać się następujących dokumentów: Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru Umowy bez zastrzeżeń oraz wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – doświadczenie kierownika budowy Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumenty wymienione w ppkt 6.2.1 i 6.2.2. SIWZ – Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wraz z klauzulą informacyjną stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami postępowania przetargowego zawartymi w SIWZ, kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ ( w tym ze wzorem umowy) i że nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz że przyjmuje warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - Formularzem Oferty. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, której wzór stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ oraz, zgodnie z treścią oferty. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom (wraz z podaniem firm podwykonawców – jeżeli dotyczy) wraz z załącznikiem nr 10 do SIWZ (Zobowiązanie podmiotów trzecich). Informację od Wykonawcy zgodnie z art. 91ust. 3a ustawy Pzp, że wybór jego oferty będzie / nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 8 SIWZ Wykaz wszystkich załączników – spis zawartości złożonej oferty. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca złoży: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie wg Załącznika nr 5 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach