Przetargi.pl
„Dostawa, montaż i rozruch technologiczny zestawu fontann pływających na zalewie nr 1 w Siemiatyczach

Burmistrz Miasta Siemiatycze ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6565800, 6565815 , fax. 856 565 803
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Siemiatycze
  ul. Pałacowa 2
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 85 6565800, 6565815, fax. 856 565 803
  REGON: 5065895300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://siemiatycze.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa, montaż i rozruch technologiczny zestawu fontann pływających na zalewie nr 1 w Siemiatyczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Realizacja zadania polegać będzie na dostawie, montażu i rozruchu na Zalewie nr 1 w Siemiatyczach, (działka nr geod. 4369/11), zestawu fontann pływających, typu osiem strumieni (osiem pomp), o mocy pojedynczej pompy co najmniej 4 kW (łączna moc wszystkich pomp co najmniej 32 kW) – 8 dysz kumulacyjnych jednostrumieniowych, o wysokości pojedynczego strumienia przy maksymalnym trybie pracy pompy wynoszącej co najmniej 24 m. Każda dysza musi posiadać oświetlenie – łącznie 8 lamp typu LED RGB, kolorowych, w pełni programowalnych w efekty świetlne, o mocy co najmniej 150 W każda lampa. Zmiany podświetlenia kolorami powinny być płynne – 16 mln kolorów. Oświetlenie musi być ściśle zsynchronizowane z pracą pomp. Załączenie podświetlenia fontanny sterownikiem astronomicznym. Sterowanie pomp sterownikiem umożliwiającym zaprogramowanie fontanny w dowolny sposób, w jaki będzie wypryskiwana woda oraz jak będzie ona podświetlana. Fontanna musi posiadać szafę sterowniczą odporną na warunki atmosferyczne, zamontowaną na stałe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Fontanna musi być zasilana poprzez przewód zasilający wielożyłowy – sterowniczy dostosowany do pracy w wodzie. Fontanna osiem strumieni musi mieć możliwość zaprogramowania do pracy w cyklach. Lokalizacja montażu fontann: Zalew nr 1 przy ulicy nadrzecznej w Siemiatyczach. 2. Parametry zbiornika: - powierzchnia zalewu 6,19 ha - średnia głębokość 2,0 m 3. Fontanny muszą być dostosowane do ciągłej pracy przy wahaniach lustra wody. Fontanny powinny być przystosowane do pracy przy głębokości zalewu wynoszącej 2,0 m. Fontanny muszą zostać podłączone do istniejącej skrzynki przyłączeniowej przez uprawnioną do tego osobę, przewodem zasilającym przeznaczonym do pracy w wodzie. Orientacyjna odległość planowanej lokalizacji fontanny od lokalizacji skrzynki przyłączeniowej wynosi około 50 m. 4. W ramach zamówienia, w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem każdego sezonu zimowego do dokonania nieodpłatnego demontażu urządzeń wraz z wykonaniem konserwacji i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz do nieodpłatnego ponownego montażu urządzeń w zbiorniku w miesiącach wiosennych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 5. Parametry techniczne zestawu fontann: a) 8 dysz kumulacyjnych jednostrumieniowych; moc pojedynczej pompy co najmniej 4 kW b) wysokość każdego strumienia wynosząca co najmniej 24 m przy maksymalnym trybie pracy pompy c) oświetlenie każdej dyszy – lampy typu LED RGD o mocy co najmniej 120 kW każda lampa d) płynna zmiana podświetlenia kolorami każdej dyszy – 16 mln kolorów e) załączenie podświetlenia fontanny sterownikiem astronomicznym. f) możliwość zaprogramowania do pracy w cyklach g) przewód zasilający wielożyłowy – sterowniczy dostosowany do pracy w wodzie. h) dostosowane do ciągłej pracy przy wahaniach lustra wody. i) przystosowanie do pracy przy głębokości zalewu wynoszącego 2,0 m. 6. Ilekroć opisując przedmiot zamówienia: przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, lub przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający wskazuje na produkt, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych niż określono w SIWZ. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Założenia odbioru: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w maksymalnym terminie do 20.09.2018 9. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Na podstawie art. 29 ust 3a, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonywanie tych czynności, polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) – brak szczególnych wymagań 10. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski, na obiektach użyteczności publicznej. Dokumentami odniesienia są Polskie Normy lub Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności, Deklaracje Zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, Atesty Higieniczne, Certyfikaty Bezpieczeństwa itp. powinny być one aktualne, czytelne i kompletne. Kolejności preferencji do: • Polskich Norm przenoszących normy europejskie, • norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, • norm międzynarodowych, • innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne; 11. Zamawiający wymaga by Wykonawca zapewnił gwarancję na wykonany przedmiot Zamówienia na okres 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42122130-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110) 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr rachunku: 15 1240 5211 1111 0010 3200 7962 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu IF.271.12.2018 zamówienie pn.: „Dostawa, montaż i rozruch technologiczny zestawu fontann pływających na zalewie nr 1 w Siemiatyczach” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XI. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, zgodnie z aktualnym brzmieniem tych przepisów. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczególnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy pzp. c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w rozdziale VIII. 4., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w niniejszym rozdziale musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie a żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 5. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć również formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach: o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną