Przetargi.pl
Budowa placów zabaw i siłowni położonych na terenie miasta Głogowa w ramach zadań: 1. Zagospodarowanie placu zabaw dla wychowanków Przedszkola Publicznego Nr 9 oraz dzieci z Osiedla Kopernik A i Osiedla Brzostów 2. Modernizacja/przebudowa istniejącego placu w Przedszkolu Publicznym Nr 10 Sto Pociech 3. Kreatywny plac zabaw wraz z estetyzacją ogrodu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Głogowie

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 076 7265437
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 076 7265437
  REGON: 39064729700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.bip.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placów zabaw i siłowni położonych na terenie miasta Głogowa w ramach zadań: 1. Zagospodarowanie placu zabaw dla wychowanków Przedszkola Publicznego Nr 9 oraz dzieci z Osiedla Kopernik A i Osiedla Brzostów 2. Modernizacja/przebudowa istniejącego placu w Przedszkolu Publicznym Nr 10 Sto Pociech 3. Kreatywny plac zabaw wraz z estetyzacją ogrodu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Głogowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw i siłowni położonych na terenie miasta Głogowa tj.: 1. Zagospodarowanie placu zabaw dla wychowanków Przedszkola Publicznego Nr 9 oraz dzieci z Osiedla Kopernik A i Osiedla Brzostów 2. Modernizacja/przebudowa istniejącego placu w Przedszkolu Publicznym Nr 10 Sto Pociech 3. Kreatywny plac zabaw wraz z estetyzacją ogrodu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Głogowie 3. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 4 części: Część 1. Zagospodarowanie placu zabaw dla wychowanków Przedszkola Publicznego Nr 9 oraz dzieci z Osiedla Kopernik A i Osiedla Brzostów Część 2. Modernizacja/przebudowa istniejącego placu w Przedszkolu Publicznym Nr 10 Sto Pociech Część 3. Kreatywny plac zabaw wraz z estetyzacją ogrodu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Głogowie 4. Zakres robót obejmuje: Część 1 - Zagospodarowanie placu zabaw dla wychowanków Przedszkola Publicznego Nr 9 oraz dzieci z Osiedla Kopernik A i Osiedla Brzostów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw. Zestawienie urządzeń: 1) Rama+ dwie huśtawki płaskie + bocianie gniazdo 2) Kula - 1 szt. 3) Bujak kucyk - 1 szt. 4) Bujak spychacz - 1 szt. 5) Bujak ptaszek - 1 szt. 6) Zestaw zabawowy - 1 szt. 7) Zestaw statek - 1 szt. 8) Fotel obrotowy - 4 szt. 9) Równoważnia na sprężynach - 4 szt. Wyposażenie dodatkowe: Tablica informacyjna i regulamin korzystania z urządzeń Plac z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowo - gumowej. Część 2 - Modernizacja/przebudowa istniejącego placu w Przedszkolu Publicznym Nr 10 Sto Pociech Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw. Zestawienie urządzeń : 1) Zestaw klasyczny 2) Zestaw statek 3) Kula 4) Ważka - 2szt. 5) Chwytak piłek 6) Piaskownica Kwadratowa - 3 x 3 m 7) Stolik - 4szt. 8) Ławki - 10 szt. Wyposażenie dodatkowe: Tablica informacyjna i regulamin korzystania z urządzeń Plac z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowo - gumowej. Część 3 - Kreatywny plac zabaw wraz z estetyzacją ogrodu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Głogowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw Zestawienie urządzeń : 1) Bujak sprężynowy - 1 szt. 2) Bujak sprężynowy - jeep - 1 szt. 3) Bujak sprężynowy - kierunki świata - 1 szt. 4) Bujak sprężynowy -samochodzik - 1 szt. 5) Karuzela - 1 szt. 6) Lokomotywa - 1 szt. 7) Wagon do lokomotywy - 1 szt. 8) Ławka żółw - 1 szt. 9) Piaskownica - 1 szt. 10) Piramida linowa - 1 szt. 11) Sprawnościowy walec obrotowy - 1 szt. 12) Statek piracki z piaskownicą - 1 szt. 13) Tablica do rysowania - 1 szt. 14) Zestaw z zjeżdżalnią - 1 szt. 15) Zjeżdżalnia - 1 szt. 16) Zjeżdżalnia linowa - 1 szt. 17) Ławka parkowa z oparciem - 3 szt. 18) Ławka parkowa bez oparcia do wkopania - 3 szt. 19) Kosz na śmieci 35 l - 3 szt. Uwaga: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: dla części 1 5.500,00 zł brutto, słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 dla części 2 4.500,00 zł brutto, słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100 dla części 3 5.500,00 zł brutto, słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja i rękojmia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glogow.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach