Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu Żłobka z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci w wieku do 3 lat

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2015-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu Żłobka z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci w wieku do 3 lat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu zieleni polegająca na: a) wykonaniu prac ziemnych, b) budowie nawierzchni bezpieczniej z płytek poliuretanowych, c) montażu urządzeń zabawowych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera: a) projekt budowlany Zagospodarowania terenu Żłobka z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci w wieku do 3 lat, b) projekt umowy, c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt a) - c) stanowią podstawę realizacji robót objętych niniejszą umową. 4) Wymagania określone choćby w jednym z ww. dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. 5) Wykonawca na podstawie ww. dokumentów oraz wizji lokalnej terenu robót posiadł wszelkie informacje niezbędne do podpisania umowy z niezmiennym wynagrodzeniem ryczałtowym. 6) Wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w projekcie umowy warunkach. 7) Udzielą minimum 1 rok maksymalnie 3 lata gwarancji na nawierzchnie oraz zamontowane urządzenia zabawowe. Zamawiający wymaga aby Urządzenia zabawowe montowane na placu zabaw posiadały dokumenty (certyfikaty) potwierdzające zgodność ich wykonania z normami, w tym między innymi PN-EN-1176 (1-6). Na potwierdzenie tego faktu Zamawiający wymaga aby Wykonawcy przedłożyli zaświadczenie (certyfikat) podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że urządzenia zabawowe będące przedmiotem zamówienia odpowiadają normom bezpieczeństwa tj. spełniają wymogi normy PN-EN-1176-(1-6) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i załączonej do niej dokumentacji technicznej. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych i jakościowych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w następującej wysokości: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji na nawierzchnie utwardzone oraz zamontowane urządzenia zabawowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ug.polkowice.pl/?ID2=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach