Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczenia Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Przedszkola nr 13 w Olkuszu – ETAP I

Miasto i Gmina Olkusz ogłasza przetarg

 • Adres: 32300 Olkusz, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61 , fax. 32 626 01 03, 626 02 34
 • Data zamieszczenia: 2018-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Olkusz
  ul. Rynek 1
  32300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61, fax. 32 626 01 03, 626 02 34
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczenia Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Przedszkola nr 13 w Olkuszu – ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych mających na celu utworzenie nowych sanitariatów dla Przedszkola nr 13 w Olkuszu, w oparciu o załączoną dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowego zadania. W zakres prac wchodzi w szczególności: W ramach niniejszego zadania należy wykonać roboty budowlane obejmujące m.in.: wykonanie nowych sanitariatów dla przedszkolaków w pomieszczeniu 2.21 znajdującym się na pierwszym piętrze szkolnego segmentu E części budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Olkuszu – dotyczy ETAPU I w oparciu o załączoną dokumentację projektową pn.: „Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowych pomieszczeń pierwszego piętra segmentu E szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Przedszkola nr 13 na działce o nr ewid. 3998/5 w Olkuszu” Zaleca się aby Wykonawca we własnym zakresie zapoznał się z załączoną dokumentacją projektową, istniejącym terenem oraz stanem faktycznym w celu prawidłowego przygotowania oferty. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą należy złożyć: - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - kosztorys sporządzony w formie uproszczonej wraz z tabelą elementów scalonych oraz zestawieniem RMS

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach