Przetargi.pl
Remont hali sportowej – II etap w COS-OPO w Zakopanem

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 012 274 , fax. 182 014 906
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
  ul. Bronisława Czecha 1
  34500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 182 012 274, fax. 182 014 906
  REGON: 14273335600042
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont hali sportowej – II etap w COS-OPO w Zakopanem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem hali sportowej w COS-OPO w Zakopanem – II etap. W ramach zadania planowane jest wykonanie wymiany istniejącego poszycia sufitu na hali głównej oraz w siłowni w przewiązce hali. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Zaprojektowanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem hali sportowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W ramach zamówienia przewiduje się między innymi następujące prace: główna hala – zaprojektowanie i wykonanie nowego poszycia sufitu hali z wykonaniem sufitu o wysokich parametrach akustycznych. przewiązka w siłowni hali – zaprojektowanie i wykonanie nowego poszycia sufitu z płyt z tworzywa sztucznego. Dokumentację techniczną stanowią w szczególności: Program funkcjonalno – użytkowy. SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami Pozostałe szczegóły w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę co najmniej 2 osób na podstawie umowy o prace – do wykonywania prac montażowych na wysokości. Pozostałe zapisy w tym zakresie w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 zł) Pozostałe szczegóły dotyczące wadium w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą: Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę, zawierający niezbędne dane. Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach