Zakup usług organizacji zajęć z zakresu kompetencji kluczowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - zajęcia matematyczne w roku 2012 - edycja 3


Powiat Wielicki ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Dembowskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2880210 , fax. 012 2880040
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wielicki
  ul. Dembowskiego 2 2
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 012 2880210, fax. 012 2880040
  REGON: 35155453100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług organizacji zajęć z zakresu kompetencji kluczowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - zajęcia matematyczne w roku 2012 - edycja 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1/. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku 2012 w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce zajęć wyrównawczych/rozwijających z matematyki zakończonych uzyskaniem przez uczniów i uczennice zaświadczeń potwierdzających ukończenie ww. zajęć. 2/. Podstawą wydania ww. zaświadczenia dla każdego uczestnika zajęć będzie spełnienie kryteriów, określonych w Regulaminie Uczestnictwa w projekcie (obecność na zajęciach). 3/. Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji zajęć wyrównawczych z matematyki zgodnie z ramowym programem zajęć z matematyki autorstwa dr K. Ciesielskiego, dr J. Szczepańskiego oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizowanych zajęć. 4/. Liczba grup zajęciowych: 3 Grupa uczestników zajęć liczy 10 uczniów. 5/. Łączna liczba godzin lekcyjnych (45 min) w ramach jednej grupy zajęciowej wynosi 20. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony przez Wykonawcę, który będzie realizował zamówienie, z Liderem Szkolnym i zaakceptowany przez koordynatora. 6/. Zajęcia odbywać się będą w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce lub Zespołu Szkół w Gdowie (w zależności od grup sformułowanych po zakończeniu rekrutacji) w maksymalnej liczbie 2 godz. lekcyjnych dziennie dla każdej grupy. Rekrutację na kurs prowadzi Zamawiający. Wykonawca otrzyma listę uczestników po podpisaniu umowy. Zamawiający zapewni sale wykładowe przygotowane do prowadzenia zajęć matematyki w Zespole Szkół Zawodowych w Wieliczce oraz Zespole Szkół w Gdowie oraz poinformuje uczniów o terminie realizacji zajęć - poprzez przekazanie harmonogramu uzgodnionego z Wykonawcą. Terminy zajęć muszą być dostosowane do obowiązujących godzin lekcyjnych uczestników zajęć. 7/. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać wymienione czynności w okresie od września do 10 grudnia 2012 roku. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w ramach każdej grupy zajęciowej niezbędne materiały szkoleniowe lub ksero materiałów własnych Wykonawcy w ilości co najmniej 10 stron przypadających na jednego uczestnika zajęć dla każdego uczestnika zajęć, które po ich zakończeniu przechodzą w posiadanie uczestników. 8/. Zajęcia w ramach każdej grupy zajęciowej zakończą się: a. organizacją i przeprowadzeniem przez Wykonawcę egzaminu wewnętrznego, b. przeprowadzeniem opracowanej przez Wykonawcę ankiety końcowej wśród uczestników zajęć, która dostarczona zostanie Zamawiającemu, c. dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu listy obecności potwierdzających uczestnictwo osób biorących udział w zajęciach - zawierającej własnoręczne podpisy uczestników w każdym dniu szkolenia oraz programu zajęć 9/.Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: W ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: a.oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b.informowania uczestników zajęć o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, c. stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków takich jak: logo POKL, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Województwa Małopolskiego, logo projektu, logo powiatu wielickiego, hasło promocyjne POKL. Wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez Zamawiającego za pośrednictwem drogi elektronicznej niezwłocznie po podpisaniu umowy. 10/. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy: a.listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników zajęć w każdym dniu zajęć, b. program zajęć oraz dziennik zajęć, c. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, d. oryginały ankiet ewaluacyjnych, e. informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą VAT/rachunkiem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 803100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf