Zakup i przedłużenie licencji oprogramowania pocztowego i antywirusowego


Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 2204801 , fax. 22 2204899
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Postępu 21 21
  02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 2204801, fax. 22 2204899
  REGON: 01742760400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i przedłużenie licencji oprogramowania pocztowego i antywirusowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę odnowienia oraz nowych licencji oprogramowania pocztowego i antywirusowego: 1). 325 licencji - IBM Lotus Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal, 2). 550 licencji - IBM Lotus Domino Collaboration Express Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months, 3). 380 licencji - Security A/Symc Endpoint Protection per User Renewal Essential 12 Months GOV, 4). 600 licencji - Security A/Symc Endpoint Protection per User BNDL STD Lic GOV Essential 12 Months
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 482230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 83101010100079791391200000, jako tytuł przelewu wskazując: Wadium w postępowaniu na zakup i przedłużenie licencji oprogramowania pocztowego i antywirusowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gitd.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf