Wykonanie remontu dachów, kominów oraz roboty dodatkowe - 2 budynki mieszkalne 1-rodzinne w miejscowościach Zarzecze gm. Chybie, Zabłocie gm. Strumień pow. cieszyński woj. śląskie. Numery inwentarzowe 110/4/BM, 110/2/BM1tr. Postępowanie nr: ZP-016/II/ 4/2011/RB


Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

  • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 6
  • Województwo: opolskie
  • Telefon/fax: tel. 077 4000900 , fax. 077 4000951
  • Data zamieszczenia: 2011-07-13
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
    ul. 1 Maja 6 6
    45-068 Opole, woj. opolskie
    tel. 077 4000900, fax. 077 4000951
    REGON: 01034470800696
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Wykonanie remontu dachów, kominów oraz roboty dodatkowe - 2 budynki mieszkalne 1-rodzinne w miejscowościach Zarzecze gm. Chybie, Zabłocie gm. Strumień pow. cieszyński woj. śląskie. Numery inwentarzowe 110/4/BM, 110/2/BM1tr. Postępowanie nr: ZP-016/II/ 4/2011/RB
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Wykonanie remontu dachów, kominów oraz roboty dodatkowe - 2 budynki mieszkalne 1-rodzinne w miejscowościach Zarzecze gm. Chybie, Zabłocie gm. Strumień pow. cieszyński woj. śląskie. Numery inwentarzowe 110/4/BM, 110/2/BM1tr. A) Wykonanie remontu dachu oraz komina w budynku 1-rodzinnym położonym przy ul. Podgroble 28 w miejscowości Zarzecze gm. Chybie pow. cieszyński woj. śląskie. Numer inwentarzowy 110/4/BM, Zakres prac obejmuje: - Roboty rozbiórkowe - Roboty remontowo - budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z remontem komina - Wykonanie ław kominiarskich - Wykonanie barier śniegowych. - Wykonanie instalacji odgromowej - Wykonanie stopnia schodowego B) Wykonanie remontu dachu oraz komina w budynku 1-rodzinnym położonym przy ul. Dolna 3 w miejscowości Zabłocie gm. Strumień pow. cieszyński woj. śląskie. Numer inwentarzowy 110/2/BM1tr, Zakres prac obejmuje: - Roboty rozbiórkowe - Roboty remontowo - budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z remontem komina - Wykonanie ław kominiarskich - Wykonanie barier śniegowych. - Wykonanie instalacji odgromowej 2. Informacje dodatkowe. 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf