Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu informatycznego aplikacji wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego realizowanego w ramach projektu Nowa Jakość w UTP


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich ogłasza przetarg

 • Adres: 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 374-93-32, 374-94-03 , fax. 52 3749332
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
  ul. Kordeckiego 20 20
  85-225 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 374-93-32, 374-94-03, fax. 52 3749332
  REGON: 00000168900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu informatycznego aplikacji wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego realizowanego w ramach projektu Nowa Jakość w UTP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W wyniku dokonanych czynności, składających się na audyt, zostanie przygotowana i przekaza-na Zamawiającemu niezależna ekspercka ocena wdrożenia (w postaci raportu) sporządzona pod kątem: a. ujawnienia ryzyka związanego z błędami konfiguracyjnymi; b. ustalenia stopnia spełnienia oczekiwań zamawiającego, wyrażonych w specyfikacji zamówienia w zakresie: i. funkcjonalności i ergonomii aplikacji, ii. wydajności modułów i systemu zintegrowanego, iii. kompletności i jasności instrukcji wykonywania aktualizacji modułów i procedur weryfikacji poprawności, iv. dostosowania rozwiązań do zarządzania zmianami organizacyjnymi, v. możliwości definiowania uprawnień i zarządzania poziomami dostępności usług, vi. dostosowania rozwiązań systemu do zarządzania ciągłością działania, w tym alokacji zasobów fizycznych, vii. wyposażenia systemu w rozwiązania bezpieczeństwa danych i systemów w infrastrukturze sieciowej (np. dobór protokołów komunikacyjnych, miejsce i sposób przekazywania danych), viii. rozwiązań do zarządzania problemami i incydentami (w tym zdolności do ciągłego logowania istotnych zdarzeń), ix. zarządzania danymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych; x. jakości i dostępności aktualnych podręczników użytkownika końcowego; c. poprawności struktury organizacyjnej, zakresów obowiązków i odpowiedzialności kluczowych pracowników oraz administratorów aplikacji systemu zintegrowane-go; d. analizy umowy o opiekę powdrożeniową w zakresie bezpieczeństwa przetwarza-nia, w tym szybkości reakcji na zróżnicowane awarie i incydenty, organizacja procesu zgłaszania i eskalowania problemów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 728100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.utp.edu.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf