Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego


Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 716 21 96 , fax. (085) 716 29 23
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Słowackiego 5a 5a
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. (085) 716 21 96, fax. (085) 716 29 23
  REGON: 05066665100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego. Termomodernizacją zostaną objęte: a)budynek administracyjno - biurowy przy ul. Słowackiego 5 A w Mońkach - o 3 kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem, zbudowany w technologii tradycyjnej, ze ścianami z cegły kratówki o gr. 40 cm, ściany piwnic z betonu o gr. 40 cm. Powierzchnia użytkowa budynku 765 m2. b) budynek administracyjno - biurowy przy Alei Niepodległości 3 w Mońkach - o 2 kondygnacjach nadziemnych z całkowitym podpiwniczeniem, zbudowany w technologii tradycyjnej, ze ścianami z cegły ceramicznej pełnej o gr. 38 cm, ściany piwnic z cegły ceramicznej pełnej o gr. 38 cm. Powierzchni użytkowa budynku 615 m2. 2. Roboty budowlane związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania należy rozpocząć po zakończeniu sezonu grzewczego. 3. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację taką należy umieścić w załączniku nr 5 do SIWZ (Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia). 4. Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty: - recepty i ustalenia technologiczne; - dziennik budowy i książki obmiarów; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST; 6. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: a) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 9 do SIWZ, d) projekt budowlano - wykonawczy - załącznik Nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy ). Wykonawcy składający ofertę na poszczególne części zamówienia zobowiązani sa wnieść wadium w wysokości na: Część 1 zamówienia - 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy); Część 2 zamówienia - 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.monki. pl zakładka przetargi, odnośnik SIWZ
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf