Świadczenie usług koordynacji merytorycznej oraz wsparcia technicznego związanych z prowadzonym przez CKPŚ badaniem ewaluacyjnym dotyczącym wdrażania V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - numer referencyjny ZV/2710/036-3/12


Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, piętro 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 318 70 82 , fax. 22 318 70 98
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
  ul. Stawki 2, piętro 20
  00-193 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 318 70 82, fax. 22 318 70 98
  REGON: 14073858500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług koordynacji merytorycznej oraz wsparcia technicznego związanych z prowadzonym przez CKPŚ badaniem ewaluacyjnym dotyczącym wdrażania V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - numer referencyjny ZV/2710/036-3/12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynacji merytorycznej oraz wsparcia technicznego związanych z prowadzonym przez CKPŚ badaniem ewaluacyjnym dotyczącym wdrażania V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. 2. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, pełniące funkcję Instytucji Wdrażającej V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych przygotowuje się do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pt. Opracowanie strategii wykorzystania oszczędności w ramach V osi POIiŚ. Wykonawca obejmie badaniem projekty realizowane w ramach V osi POIiŚ, dla których umowy podpisano od początku realizacji programu do 30 czerwca 2011 roku. 3.Celem głównym badania jest określenie optymalnego sposobu wykorzystania oszczędności w ramach V osi POIiŚ zapewniającego realizację celów priorytetu. 4. W celu realizacji usługi Zamawiający udostępni w siedzibie Zamawiającego dokumentację aplikacyjną przedkładaną przez wnioskodawców, umowy o dofinansowanie oraz dokumentację związaną z realizacją projektów. Uzasadnienie badania W ramach projektów współfinansowanych ze środków V osi POIiŚ coraz częściej występują zdarzenia skutkujące powstaniem oszczędności w ramach projektów. W związku m.in. z systemowymi problemami dotyczącymi zagwarantowania środków na realizację projektów przez państwowe jednostki budżetowe wielokrotnie zaistniała konieczność modyfikacji harmonogramu płatności oraz przesuwania terminu zakończenia projektów. Ogół zdarzeń, które będą przedmiotem analizy może skutkować powstaniem wolnych środków w ramach V osi POIiŚ. Z punktu widzenia pełnego wydatkowania środków w ramach V osi POIiŚ istotne wydaje się oszacowanie jaki może być poziom oraz harmonogram uwalniania środków. Istotne jest również oszacowanie kosztów jednostkowych osiągnięcia wybranych efektów rzeczowych i ekologicznych. Uzyskane informacje pozwolą zweryfikować, czy założenia przyjęte przez beneficjentów, w ramach realizowanych projektów, są zgodne z rzeczywistymi uwarunkowaniami występującymi obecnie na rynku. Wyniki badania zostaną wykorzystane do wypracowania strategii zagospodarowania uwolnionych kwot. Badanie powinno wskazać możliwe rozwiązania zgodne z obowiązującymi założeniami systemowymi POIiŚ 2007-2013 i jednocześnie optymalne z punktu widzenia realizacji założeń V osi POIiŚ, jak również pełnego wykorzystania alokacji do końca roku 2015. Obszar realizacji Wykorzystanie alokacji zgodnie z założeniami dotyczącymi wdrażania V osi POIiŚ Kryteria Skuteczność - rozumiana jako możliwość pełnego wykorzystania alokacji oraz realizacji kluczowych założeń V osi priorytetowej POIiŚ w terminie do końca 2015 r Cele szczegółowe: 1. Określenie czynników, które wpływają na wydłużenie okresu realizacji projektów lub opóźnienia występujące w projektach, skutkujące koniecznością aneksowania umów o dofinansowanie. Identyfikacja przyczyn oraz ocena skali zjawiska w ramach V osi POIiŚ. 2. Określenie ryzyka niezrealizowania pełnego zakresu projektów, w tym rozwiązania umów o dofinansowanie. Identyfikacja kluczowych zagrożeń, które mogą skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w ramach V osi POIiŚ. 3. Określenie czynników, które wpływają na zmniejszenie lub wzrost poziomu wydatków ponoszonych w ramach projektów, w stosunku do założeń zawartych w umowach o dofinansowanie. Identyfikacja przyczyn oraz ocena skali zjawiska w ramach V osi POIiŚ. 4. Ocena kosztów jednostkowych osiągnięcia wybranych efektów rzeczowych i ekologicznych w ramach projektów V osi POIiŚ. 5.Określenie poziomu oszczędności, które mogą wystąpić w projektach realizowanych w ramach V osi POIiŚ, w wyniku m.in. braku możliwości realizacji pełnego zakresu projektu w okresie kwalifikowania wydatków, rozwiązania umów o dofinansowanie. Kluczowe pytania ewaluacyjne: Moduł I: Czynniki wpływające na wydłużenie okresu realizacji projektów lub opóźnienia występujące w projektach 1.1. Jaka jest skala oraz charakterystyka opóźnień w ramach projektów finansowanych w ramach V osi POIiŚ? W tym: a. W przypadku ilu projektów wystąpiła konieczność wydłużenia okresu realizacji rzeczowej lub istotne opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań po podpisaniu umowy o dofinansowanie? b. Jak często wnioskowano o zmiany w projektach związane z wydłużeniem okresu realizacji projektu lub zadań? c. W przypadku ilu projektów wydłużenie okresu realizacji zadań skutkowało wydłużeniem okresu realizacji projektu? d. Jaki był okres wydłużenia harmonogramu realizacji w stosunku do pierwotnie planowanego w przypadku poszczególnych projektów? e. Jaki jest poziom oraz okres opóźnień w przypadku projektów realizowanych przez różne typy beneficjentów: organizacje pozarządowe (NGO), parki narodowe, państwowe jednostki budżetowe, jednostki Lasów Państwowych, inne podmioty? 1.2. Jakie czynniki wpływały na wydłużenie okresu realizacji poszczególnych projektów lub opóźnienia występujące w projektach, skutkujące koniecznością aneksowania umów o dofinansowanie w ramach V osi POIiŚ? 1.3. Jakie są najistotniejsze przyczyny wydłużenia okresu realizacji projektów lub opóźnień występujących w projektach V osi POIiŚ? Jakie było znaczenie czynników zależnych i niezależnych od beneficjenta? Moduł II: Ryzyko niezrealizowania pełnego zakresu projektów oraz rozwiązania umów o dofinansowanie 2.2. W przypadku ilu projektów wystąpiła konieczność rozwiązania umowy - co było przyczyną rozwiązania umowy? 2.3. W przypadku ilu projektów beneficjenci sygnalizowali ryzyko rozwiązania umowy - jakie przesłanki były wskazywane przez beneficjentów? 2.4. W przypadku ilu projektów nie było możliwe zrealizowanie pełnego zakresu projektu (nastąpiła istotna zmiana zakresu rzeczowego projektu, skutkująca zmianą wskaźników produktu lub rezultatu) - co było przyczyną? W przypadku ilu projektów zmianie uległy wartości wskaźników POIiŚ? 2.5. W przypadku ilu projektów beneficjenci sygnalizowali możliwość istotnej modyfikacji zakresu projektów - jakie przesłanki były wskazywane przez beneficjentów? 2.6. Jakie są kluczowe zagrożenia, które mogą skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w ramach V osi POIiŚ? W jakiej skali mogą wystąpić w ramach V osi POIiŚ? Moduł III: Czynniki wpływające na zmniejszenie lub wzrost poziomu wydatków ponoszonych w ramach projektów 3.1. W ilu projektach wystąpiło istotne zmniejszenie lub wzrost poziomu wydatków planowanych na poszczególne zadania? Jakiego typu zadań to dotyczyło? 3.2. Co było przyczyną zmniejszenia lub wzrostu poziomu wydatków ponoszonych w ramach projektów, w stosunku do założeń zawartych w umowach o dofinansowanie? 3.3. Jakie czynniki mają najistotniejsze znaczenie dla zmniejszenia lub zwiększenia poziomu wydatków ponoszonych w ramach projektów? Jaka jest skala tego zjawiska w ramach V osi POIiŚ? Czy można zidentyfikować działania, w których występowała wyraźna tendencja do niedoszacowania lub przeszacowania wartości w stosunku do pierwotnych założeń projektowych? 3.4. W jaki sposób wykorzystywane były kwoty powstałe w wyniku oszczędności? Moduł IV: Koszty jednostkowe 4.1. Na jakim poziomie kształtują się koszty jednostkowe osiągnięcia wybranych efektów rzeczowych i ekologicznych w ramach V osi POIiŚ? 4.2. W jakim stopniu poziom kosztów jednostkowych jest zróżnicowany w różnych projektach w ramach podobnych działań - od czego zależą zróżnicowania? 4.3. Czy można zidentyfikować projekty, w których koszty jednostkowe odbiegają znacząco od innych projektów podobnego typu? Czy zidentyfikowane różnice mogą wynikać z niedoszacowania lub przeszacowania kosztów? Moduł V: Poziom oszczędności w projektach V osi POIiŚ 5.1. W ilu projektach wystąpiły korekty finansowe? Jaki był poziom korekt finansowych oraz przyczyna? Jak kształtował się poziom korekt w różnych grupach beneficjentów? Czy w przypadku poszczególnych typów projektów lub beneficjentów można zidentyfikować zwiększone ryzyko wystąpienia korekt finansowych? Jaki był wpływ korekt na wykorzystanie środków UE w ramach projektów? 5.2. W przypadku ilu projektów powstały oszczędności na zakończenie realizacji projektu w stosunku do pierwotnie zakładanych kwot? Jaki był poziom oszczędności? Jakie były przyczyny powstania oszczędności w przypadku poszczególnych projektów? 5.3. W przypadku ilu projektów beneficjenci sygnalizowali możliwość powstania oszczędności na zakończenie projektów? Jakie przyczyny wskazywali? 5.4. Jakie czynniki miały kluczowe znaczenie w powstaniu oszczędności na zakończenie realizacji projektu? 5.5. Na ile zmiany w wytycznych i interpretacjach dotyczących możliwości kwalifikowania wydatków w ramach V osi PO IiŚ miały wpływ na oszczędności w projektach? 5.6. Jakie oszczędności mogą wystąpić w projektach realizowanych w ramach V osi POIiŚ? Jakie znaczenie mogą mieć następujące czynniki: a. brak możliwości realizacji pełnego zakresu projektu w okresie kwalifikowania wydatków, b. znaczne oszczędności w stosunku do zakładanego poziomu kosztów, c. rozwiązania umów o dofinansowanie, d. korekty finansowe? 5.7. Jaki może być harmonogram uwalniania kwot? Moduł VI: System monitorowania oraz strategia zagospodarowania oszczędności 6.1. Czy system monitorowania oszczędności w projektach działa prawidłowo? Jakie działania powinna podjąć instytucja wdrażająca w celu szybszej identyfikacji poziomu oraz zagrożeń wynikających z powstawania oszczędności w ramach projektów? 6.2. Jakie podejście do zagospodarowania uwolnionych kwot jest optymalne z punktu widzenia realizacji założeń V osi POIiŚ, jak również pełnego wykorzystania alokacji? Metodologia badania Badanie zostanie przeprowadzone przede wszystkim w oparciu o analizę dokumentacji (desk research), jak również informacje uzyskane w ramach ankiety internetowej (CAWI) oraz wywiadów indywidualnych (IDI). Analiza dokumentacji (desk research) Podstawowym źródłem informacji w ramach badania będzie analiza dokumentacji, w tym: - dokumenty programowe i wytyczne dotyczące V osi POIiŚ, - umowy o dofinansowanie, wraz z załącznikami, - aneksy do umów o dofinansowanie, wraz z korespondencją uzasadniającą wprowadzenie zmian, - aktualizacje harmonogramów rzeczowo-finansowych, wraz z korespondencją uzasadniającą wprowadzenie zmian, - dokumentacja projektowa (plany realizacji przedsięwzięcia), - wnioski o płatność, w tym wnioski o płatność końcową, - zestawienia dot. korekt finansowych oraz wyników kontroli dokumentacji przetargowej ex-post skutkujących korektami finansowymi, - korespondencja beneficjentów dotycząca trudności związanych z realizacją projektów, opóźnień w realizacji projektów lub braku możliwości realizacji projektu. Na podstawie analizy dokumentacji Wykonawca powinien przygotować syntetyczne zestawienia dotyczące realizowanych projektów oraz zbiorcze charakterystyki dla ogółu projektów, wybranych typów projektów oraz typów beneficjentów. Wywiady internetowe (CAWI) W ramach badania do beneficjentów wszystkich projektów objętych badaniem zostanie skierowana ankieta internetowa CAWI. Celem ankiety będzie identyfikacja projektów, w których beneficjenci prognozują możliwość wystąpienia opóźnień w realizacji projektu, nie zrealizowania pełnego zakresu projektu lub oszczędności na zakończenie projektu. W ankiecie umieszczone zostaną również pytania dotyczące czynników, które stanowią najistotniejsze zagrożenie dla realizacji projektów w ujęciu rzeczowym lub finansowym. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z pracownikami IW Informacje uzyskane w ramach przeglądu dokumentacji powinny zostać zweryfikowane w oparciu o indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami IW, zaangażowanymi w obsługę merytoryczną oraz finansową projektów, jak również kontrolę projektów oraz procedur zamówień publicznych. Wywiady mają na celu weryfikację i uzupełnienie informacji zebranych w ramach przeglądu dokumentacji oraz uzyskanie opinii nt. interpretacji zidentyfikowanych zjawisk. Indywidualne lub telefoniczne wywiady pogłębione (IDI,TDI) z pracownikami IP,IZ W przypadku braku możliwości interpretacji lub weryfikacji analizowanych zjawisk na poziomie Instytucji Wdrażającej (IW) należy przeprowadzić wywiady pogłębione (indywidualne lub telefoniczne) z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej (IP,IZ). Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami beneficjentów W oparciu o analizę dokumentacji Wykonawca powinien wytypować projekty, w których wystąpiły trudności w realizacji projektów w ujęciu rzeczowym lub finansowym. Wywiady mają na celu uzyskanie pogłębionej informacji nt. przyczyn niekorzystnych zjawisk, jak również działań, które mogą zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. Wykonawca powinien przeprowadzić co najmniej 12 wywiadów pogłębionych, w tym: - 4 IDI z beneficjentami projektów, w których wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji projektów; - 4 IDI z beneficjentami projektów, w których wystąpiły znaczne modyfikacje zakresu rzeczowego projektów, - 4 IDI z beneficjentami projektów, w których wystąpiły znaczne oszczędności lub modyfikacje kosztów zadań w stosunku do pierwotnych założeń. Studium przypadku W oparciu o wyniki wywiadów pogłębionych oraz wyniki analizy dokumentacji należy przygotować 12 studiów przypadku, w formie syntetycznego opisu, w tym: - 4 dot. projektów, w których wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji projektów; - 4 dot. projektów, w których wystąpiły znaczne modyfikacje zakresu rzeczowego projektów, - 4 dot. projektów, w których wystąpiły znaczne oszczędności lub modyfikacje kosztów zadań w stosunku do pierwotnych założeń. Przedmiotowa usługa składa się z trzech części, obejmujących: Część 1 - koordynacja merytoryczna, na którą składają się: a) Koordynacja merytoryczna i metodologiczna badania przez ewaluatora zewnętrznego. b) Przygotowanie raportu metodologicznego oraz szczegółowych narzędzi badawczych (w tym w szczególności kwestionariuszy ankiet, scenariuszy wywiadów pogłębionych oraz schematu studiów przypadku). c) Opracowanie harmonogramu badania i monitorowanie postępów prac w ramach badania. d) Weryfikacja raportów cząstkowych oraz studiów przypadku. e) Realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami Instytucji Wdrażającej (IW), przeprowadzenie indywidualnych lub telefonicznych wywiadów pogłębionych z pracownikami Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej (IP/IZ). f) Przygotowanie raportu końcowego, wraz z wnioskami i rekomendacjami, dotyczącymi w szczególności systemu monitorowania oraz strategii zagospodarowania oszczędności. g) Udział w co najmniej 3 spotkaniach w siedzibie Zamawiającego poświęconych omówieniu szczegółowych założeń badania, wstępnych i końcowych wyników badania. h) Przygotowanie i przedstawienie prezentacji wyników badania (maksimum 60 minut) w siedzibie Zamawiającego. Część 2 - Wsparcie techniczne w ramach modułu I, III i V a) Realizacja analiz cząstkowych w ramach modułu I, III, V. b) Przeprowadzenie 8 wywiadów pogłębionych z beneficjentami oraz 8 studiów przypadku (4 wywiady i 4 studia przypadku: projekty, w których wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji projektów; 4 wywiady i 4 studia przypadku: projekty, w których wystąpiły znaczne oszczędności lub modyfikacje kosztów zadań w stosunku do pierwotnych założeń). c) Przygotowanie wstępnych raportów cząstkowych dla modułów I, III i V. W związku z koniecznością analizy dokumentów wymagana jest dyspozycyjność wykonawcy w zakresie świadczonej usługi - co najmniej 250 godzin w siedzibie zamawiającego. Czas pracy w siedzibie będzie rozliczany na podstawie kart pracy akceptowanych przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni stanowisko robocze z dostępem do sieci Internet, jednakże nie udostępni sprzętu komputerowego. Część 3: Wsparcie techniczne w ramach modułu II, IV, VI a) Realizacja analiz cząstkowych w ramach modułu II i IV, VI. b) Przeprowadzenie 4 wywiadów pogłębionych z beneficjentami oraz 4 studiów przypadku dla projektów, w których wystąpiły znaczne modyfikacje zakresu rzeczowego projektów. c) Obsługa techniczna (koordynacja) oraz opracowanie wyników w ramach ankiety CAWI. d) Przygotowanie raportów cząstkowych dla modułów II, IV, VI. W związku z koniecznością analizy dokumentów wymagana jest dyspozycyjność wykonawcy w zakresie świadczonej usługi - co najmniej 250 godzin w siedzibie zamawiającego. Czas pracy w siedzibie będzie rozliczany na podstawie kart pracy akceptowanych przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni stanowisko robocze z dostępem do sieci Internet, jednakże nie udostępni sprzętu komputerowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/ckps_warszawa_zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf