Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świerczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki-Kolonia


Gmina Zakrzówek ogłasza przetarg

 • Adres: 23-213 Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8215002 , fax. 81 8215002
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakrzówek
  ul. Żeromskiego 24 24
  23-213 Zakrzówek, woj. lubelskie
  tel. 81 8215002, fax. 81 8215002
  REGON: 43102013800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzowek.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świerczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki-Kolonia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami (38 szt.). Miejsca włączenia do istniejącej sieci wodociągowej (2 szt.) zlokalizowane zostały w obrębach geodezyjnych Studzianki i Kolonia Studzianki. 2. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PVC-U SDR26 litych kielichowych łączonych na uszczelki gumowe na ciśnienie robocze 1,0 MPa oraz PE100RC SDR11 dz 110 mm (przewiert horyzontalny. Głębokość ułożenia sieci przyjęto 1,60 m licząc od powierzchni terenu do spodu rury. Głębokość tę należy zachować w lokalnych obniżeniach terenu. Uzbrojenie terenu stanowią zasuwy sekcyjne kołnierzowe. Węzły w miejscach połączeń z istniejącymi sieciami wykonać z kształtek żeliwnych. Na załamaniach sieci oraz w węzłach należy wykonać bloki oporowe betonowe zgodnie z BN-81/9192-05, natomiast pod węzłami, zasuwami i skrzynkami żeliwnymi do zasuw fundamenty z płytek betonowych prefabrykowanych. Teren wokół skrzynki do zasuw należy umocnić płytami betonowymi. Cała sieć powinna być oznakowana tabliczkami informacyjnymi wg PN-62/BN-9700 (zasuwy sekcyjne, zasuwy na przyłączach domowych, itd.) umieszczonymi na słupkach betonowych. Przejścia sieci wodociągowej pod drogami utwardzonymi wykonać metodą przewiertu w rurach osłonowych stalowych. Przed oddaniem sieci do użytku poddać próbie ciśnieniowej, wykonać płukanie i dezynfekcję oraz analizę wody pobranej z jej końcówek. 2.3.2 Przyłącza wodociągowe do poszczególnych gospodarstw wykonane będą z rur PE-HD80 SDR11 dz 40 mm na ciśnienie robocze 1,25 MPa. Podejścia przyłączy do budynków z rur stalowych ocynkowanych ? 32mm. Przyłącza wodociągowe do poszczególnych gospodarstw zakończone wodomierzem i punktem czerpalnym lub połączeniem z istniejącą instalacją. Rurociągi przyłączy układać na głębokości 1,60 m licząc od spodu rury do powierzchni terenu. Odcinki przyłączy z rur stalowych zaizolować antykorozyjnie. Połączenie z siecią za pomocą opasek - nawiertek z zaworami kątowymi. Na odgałęzieniach przyłączy zastosować zasuwy ? 40mm. Przyłącza wyposażone zostaną w wodomierze skrzydełkowe, dwa zawory odcinające i zawór zwrotny antyskażeniowy. Przyłącza przepłukać, zdezynfekować i poddać próbie ciśnieniowej. 3. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla całej inwestycji. 4. Roboty budowlane wykonywane będą w dwóch etapach: a) W etapie I wykonane zostaną: sieć główna dz160 w obrębach geodezyjnych Studzianki i Świerczyna, b) W etapie II wykonane zostaną sieć główna dz110 oraz przyłącza w obrębach geodezyjnych Kolonia Studzianki, Świerczyna i Józefin Kolonia. 5. Wymagane warunki gwarancji: - min 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 6. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania terenu robót na własny koszt. 8. Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia ciążą w całości na wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową. 10. Jeżeli SIWZ i dokumentacja projektowa wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 11. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 12. Do obowiązków Wykonawcy należy także uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni lub instalacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział w Zakrzówku nr 06 8717 1048 2003 3000 1485 0014, z adnotacją: wadium - numer sprawy ZG.271.9.2014. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: od dnia - do dnia , d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył w wymaganym terminie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (wskazanych w Rozdziale 5 SIWZ) lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=213
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf