Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Kołomiejski w km 0+000 - 7+500 m.Kalników gm.Stubno


Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Hetmańska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 537 440 , fax. 178 536 421
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  Hetmańska 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 537 440, fax. 178 536 421
  REGON: ---
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: wojewodzka samorzadowa jednostka ogranizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej /jednostka udzetowa/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty utrzymaniowe w korycie cieku naturalnego Kołomiejski w km 0+000 - 7+500 m.Kalników gm.Stubno
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Robót jn : - usunięcie przetamowań w ilości 54,3 m3, odmulanie koparko odmularką szer.dna 2,0 m warstwą 20 cm, wykop koparka 0,6 m3 z zasypaniem wyrw w skarpach b) Usług jn: - wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp porost gęsty twardy - 34655 m2. - wykoszenie i wygrabienie porostów z dna potoku- 14635 m2 - ścinanie krzaków średnio gęstych – 0,33 ha - zrąbkowanie ściętych krzaków – 16,6 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf