Przetarg nieograniczony na przebudowę płyty rynku w Wielopolu Skrzyńskim


Gmina Wielopole Skrzyńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 39-110 Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie 200
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-17 2214819 w. 45 , fax. 0-17 2214830
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielopole Skrzyńskie
  Wielopole Skrzyńskie 200 200
  39-110 Wielopole Skrzyńskie, woj. podkarpackie
  tel. 0-17 2214819 w. 45, fax. 0-17 2214830
  REGON: 69058198500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielopole.itl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na przebudowę płyty rynku w Wielopolu Skrzyńskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty polegające na wykonaniu nowej nawierzchni wraz ze stosownym zagospodarowaniem terenu, w tym m.in. budowa obiektów małej architektury oraz budowa urządzeń technicznych, tj. oświetlenie terenu, sieć kanalizacji deszczowej oraz przyłącz wodociągowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112914
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wielopole.itl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf