Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa.


Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5667855 , fax. 087 5664831
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
  ul. Sejneńska 82 82
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5667855, fax. 087 5664831
  REGON: 79067637500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa. 2. Zakres robót obejmuje: Roboty drogowe w tym: - budowę nowej ulicy na odcinku od skrzyżowania ul. Buczka z ulicą Trzydziestolecia PRL do wybudowanego w 2009r. skrzyżowania ul. W. Polskiego z ul. Sportową ( od km 0+00 do km 0+264,03) - budowę ronda typu średniego na skrzyżowaniu ulic: Buczka i Trzydziestolecia PRL ( w km 88+101,95) - przebudowę odcinka ulicy Buczka od skrzyżowania z ulicą Trzydziestolecia PRL do istniejącego skrzyżowania z ulicą W. Polskiego ( od km 88+101,95 do km 88+446,99) polegającą na wykonaniu: - robót przygotowawczych i rozbiórkowych tj. zdjęcie humusu, wycinkę drzew, - zabezpieczenia kabli telefonicznych - robót ziemnych związanych z korytowaniem, - konstrukcji i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR4, KR2 - chodników i ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej , - wjazdów bramowych i miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, - zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki kamiennej, - opaski drogowej z płyt chodnikowych 35 x 35 x 5 cm - zieleni drogowej, - oznakowania pionowego i poziomego. Uzupełnienia kanalizacji deszczowej w tym: - kanały z rur dwuściennych PP 200 - 181 m - kanały z rur dwuściennych PP 250 - 70m - kanały z rur dwuściennych PP 400 - 161m - betonowe studnie rewizyjne dn 1200 8 kpl Wpusty uliczne dn 500 - 22 kpl Oświetlenia ulicznego w tym: - budowa linii oświetleniowej kablowej YAKY 4 x 35 mm 2 dł. 989 mb w tym 23 latarnie, słup SAL-12 z Wł1/1,5/5,2/5 na fundamencie B-70, oprawa LUNA OUsb-150W - 16 kpl, słupy SW-11 z WW-11-1,5m, ocynk z oprawą OUSb-100W -7 kpl, linię sterowniczą YAKY 4x35 mm2 - od szafki SO (od ronda) do słupa nr 27 w ul. Wojska Polskiego - 494 mb, - przełożenie na nową trasę istniejącej linii kablowej nN 0,4 kV-97 mb, - przełożenie na nową trasę linii kablowej SN-20kV odc. 363 mb, nowa linia kablowa 3x YHAKXS 1 x 120mm2/20kV - 58 mb wraz z odbudową chodnika. 3. Szczegółowy zakres robót zawierają załączony przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 24.03.2010 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf