Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotniczki, gm. Pobiedziska, etap II


Gmina Pobiedziska ogłasza przetarg

 • Adres: 62-010 Pobiedziska, ul. Tadeusza Kościuszki 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8977100 , fax. 061 8977124
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pobiedziska
  ul. Tadeusza Kościuszki 4 4
  62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8977100, fax. 061 8977124
  REGON: 00053044200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pobiedziska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotniczki, gm. Pobiedziska, etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drugiego etapu drogi gminnej w miejscowości Złotniczki na odcinku od km 0+000,00 do km 0+408,50. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace związane z: -roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - fundamentowanie dróg - roboty w zakresie nawierzchni dróg - roboty wykończeniowe 3. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej: a) wykonanie zakresu robót wynikającego z projektu budowlanego, b) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie trasy sieci oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą, c) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku, d) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, e) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, f) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., g) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, h) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, i) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru, j) przygotowanie projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem na czas prowadzenia robót, k) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, l) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 3. Wadium wniesione w formach określonych przez art. 45 ust. 6 ustawy pzp za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu należy załączyć do oferty w osobnej kopercie lub złożyć w sekretariacie przez terminem wyznaczonym na składanie ofert. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych przez art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach 58 904400010010000039420012 z dopiskiem nazwy procedury 6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pobiedziska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf