Przebudowa drogi gminnej nr 000123F - ulicy Podgórna w Nowym Kramsku, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem


Gmina Babimost ogłasza przetarg

 • Adres: 66110 Babimost, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 512 034 , fax. 683 512 028
 • Data zamieszczenia: 2017-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Babimost
  ul. Rynek 3
  66110 Babimost, woj. lubuskie
  tel. 683 512 034, fax. 683 512 028
  REGON: 97077056300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 000123F - ulicy Podgórna w Nowym Kramsku, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 000123F - ulicy Podgórna w Nowym Kramsku, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w Nowym Kramsku w ulicy Podgórna na działce nr 505. W ramach zamówienia należy wykonać następujący zakres robót: a) w zakresie branży drogowej: przebudowę ok. 576m2 drogi gminnej, dz. nr 505 w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, obejmującej: • przebudowę drogi gminnej i zjazdów • zagospodarowanie terenów zielonych. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej: - warstwa ścieralna z BA AC11S - 5 cm, - warstwa wiążąca z BA AC16W - 6 cm, - podbudowa zasadnicza z BA AC22P - 7 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm – 20 cm, łączna grubość nawierzchni: 38 cm Konstrukcja zjazdów - kostka betonowa - 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm – 25 cm, łączna grubość nawierzchni: 36 cm Droga w zakresie opracowania ograniczona będzie krawężnikami betonowymi 15x30, w obrębie zjazdów krawężnikiem najazdowym 15x22. b) w zakresie branży sanitarnej: budowę kanalizacji deszczowej pomiędzy punktami SD 5 – SD 18 z rur PVC fi 200mm oraz 4 szt. studni betonowych fi 1000mm. d) w zakresie branży elektrycznej: budowa oświetlenia ulicznego – linia oświetleniowa wraz z 4 szt. latarniami oświetleniowymi tj. słupy stalowe ocynkowane wysokości 8,0m umożliwiające montaż wysięgników o wysokości 0,2m i długości 1,0m wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED o mocy całkowitej 55 W, temperaturze barwowej 4000K, IP66, klasa izolacji II. Uwaga !!! Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem przebudowę dróg gminnych w Nowym Kramsku: ul. Łąkową, ul. Podgórną, ul. Kopernika, ul. Polną wraz z budową kanalizacji deszczowej i linią oświetlenia ulicznego. Niniejsze postępowanie obejmuje realizację przebudowy drogi z kanalizacją deszczową i oświetleniem tylko w ulicy Podgórnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - projekcie wykonawczym branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej - przedmiarze robót - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wymienione dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do kalkulacji kosztów. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, STWIOR i niniejszej SIWZ, a niezbędne do wykonania robót objętych projektem wykonawczym branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej nie będą stanowiły robót dodatkowych. Uwaga !!! Podane obmiary w niniejszej SIWZ oraz pozostałych dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są elementem pomocniczym. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny projektu wykonawczego branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, a zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia sporządzony został z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016r. poz.1440 ze zm.) gwarantującej, że z drogi może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem. Oferowane produkty i materiały muszą spełniać wszystkie parametry określone w projekcie wykonawczym branży drogowej stanowiącym załącznik do SIWZ oraz muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła. Muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniać normy bezpieczeństwa. Muszą być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z norm EN i PN. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów - wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Wszystkie wymagane parametry robót opisane w załącznikach do SIWZ są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności pod warunkiem wykazania równoważności. Uwaga! Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie maja być wykonywane roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf