Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z wykonywaniem robót budowlanych w obiekcie Delegatury CBA w Poznaniu przy ul. Wichrowej 20


Centralne Biuro Antykorupcyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 437 14 00 , fax. 22 437 14 90
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Biuro Antykorupcyjne
  Al. Ujazdowskie 9 9
  00-583 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 437 14 00, fax. 22 437 14 90
  REGON: 14061045400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cba.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Służba specjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z wykonywaniem robót budowlanych w obiekcie Delegatury CBA w Poznaniu przy ul. Wichrowej 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa - Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z wykonywaniem robót budowlanych w obiekcie Delegatury CBA w Poznaniu przy ul. Wichrowej 20. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad zadaniem związanym z przebudową budynku w Poznaniu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem z Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane przepisami Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2010r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr 9 - Rys. schemat planowanej trasy doziemnej inst zasilającej, Załączniku nr 10 - Rys. planowana instalacja oświetleniowa i gniazd elektrycznych, Załączniku nr 11 - Przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cba.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf