Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę nawierzchni dróg położonych na terenie dzielnicy Bałuty i Górna


Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu ogłasza przetarg

 • Adres: 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6384959, 6384911 , fax. 42 638-49-58
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
  ul. Piotrkowska 175 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6384959, 6384911, fax. 42 638-49-58
  REGON: 47317005200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę nawierzchni dróg położonych na terenie dzielnicy Bałuty i Górna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę/przebudowę nawierzchni dróg położonych na terenie dzielnicy Bałuty i Górna z podziałem na następujące części: Część I - 1. ul. Gibalskiego, odcinek od ul. Deczyńskiego do ul. Stalowej i od ul. Inflanckiej do ul. Admiralskiej - 280 mb, 2. ul. Kryzysowa, odcinek od ul. Rybackiej do ul. Morelowej wraz z mostem - 185 mb, 3. ul. Morelowa, odcinek od ul. Zaliwskiego do ul. Mimozy i od ul. Kryzysowej do ul. Łagiewnickiej 430 mb, 4. ul. Woskowa na odcinku od ul. Taczanowskiego do ul. Książka - 250 mb. 5. ul. Czahary na odcinku od ul. Pustynnej do ul. Św. Franciszka z Asyżu - 440 mb, 6. ul. Zamorska na odcinku od ul. Drzymały do ul. Czahary - 320 mb, Część II - 1. ul. Tabelowa na odcinku od ul. Przestrzennej do ul. Atutowej - 150 mb, 2. ul. Świętojańska na odcinku od ul. Pokładowej do ul. Pabianickiej - 250 mb, 3. ul. Terenowa na odcinku od ul. Holowniczej do ul. Dubois 170 mb, 4. ul. Pustynna na odcinku od ul. Czahary do ul. Zenitowej - 500 mb, 5. ul. Rzemieślnicza na odcinku od ul. Przewodniej do ul. 3-go Maja - 450 mb, 6. ul. Mierzyńskiego na odcinku od ul. Demokratycznej do Woźniczej - 220 mb, 7. ul. Motorowa - 365 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf