OCZYSZCZANIE MECHANICZNE DRÓG(ULIC)POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA I,II,III ZADANIA


Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4113840 , fax. 077 4113845
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu
  ul. Wyszyńskiego 23 23
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 4113840, fax. 077 4113845
  REGON: 53142223000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpbrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OCZYSZCZANIE MECHANICZNE DRÓG(ULIC)POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA I,II,III ZADANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Oczyszczanie mechaniczne dróg (ulic) powiatowych z podziałem na I,II,III zadania: I zadanie - dotyczy miasta Brzeg, II zadanie - dotyczy miasta Lewin Brzeski, III zadanie - dotyczy miasta Grodków. przy użyciu zamiatarki mechanicznej z wszelkich zanieczyszczeń na całej szerokości nawierzchni jezdni ,usuwanie padliny i opróżnianie koszy (dot. miasta Brzeg i Grodków)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906120001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpbrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf