Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 2018 r.


Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni ogłasza przetarg

 • Adres: 44361 Syrynia, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4517607; 32 4517415 , fax. 32 4517607
 • Data zamieszczenia: 2017-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
  ul. Raciborska 3
  44361 Syrynia, woj. śląskie
  tel. 32 4517607; 32 4517415, fax. 32 4517607
  REGON: 27628641300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części i obejmuje: 1.1. Część I – Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu Zamawiający przewiduje, iż zamówienie będzie obejmowało szacunkowo następujące ilości zamawianych tarcz znaków i tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu z uwzględnieniem przyporządkowania typów folii odblaskowych, które obrazuje poniższa tabelka: Lp. Wyszczególnienie elementów Jednostka Nazwa Szacunkowa ilość 1 2 3 4 Znaki ostrzegawcze grupy A 1. trójkątne wym. 900 mm (folia 2-typu) szt. 30 Znaki zakazu grupy B 2. Ø 800 mm (folia 2-typu) szt. 20 3. Ø 600 mm (folia 2-typu) szt. 10 4. B-20 średni (folia 2-typu) szt. 40 5. B-43, B-44 (folia 2-typu) m2 10 Znaki nakazu grupy C 6. Ø 800 mm (folia 2-typu) szt. 10 7. Ø 600 mm (folia 2-typu) szt. 10 8. Ø 400 mm (folia 2-typu) szt. 20 Znaki informacyjne grupy D 9. kwadratowe 600 x 600 mm (folia 2-typu) szt. 50 10. prostokątne 600 x 750 mm (folia 2-typu) szt. 10 11. D-42/43 1200 x 530 mm (folia 2-typu) szt. 10 12. pozostałe znaki D z asortymentu (folia 2-typu) m2 20 Tablice typu E 13. Tablice typu E (cały asortyment) (folia 2-typu) m2 30 Znaki typu F 14. Znaki typu F (cały asortyment) (folia 2-typu) m2 10 Słupki wskaźnikowe 15. G-1a ÷ G-1f (folia 2-typu) szt. 5 Tabliczki do znaków drogowych T 16. tabliczki T wszystkie rodzaje (folia 2-typu) m2 10 Elementy bezpieczeństwa ruchu U 17. U-1a słupki prowadzące szt. 10 18 U-2 słupki krawędziowe szt. 4 19. Tablice prowadzące, zapory drogowe, chodnikowe U-3 ÷ U-4, U-6,U-9, U-20, U-26 (folia 2-typu) m2 30 20 U-5a słupek przeszkodowy (folia 2 – typu) wys. 100cm szt. 6 21. U-12a bariery ochronne „olsztyńskie” komplet ze słupkami oraz elementami montażowymi, rozstaw słupków 1,5m, oklejone folią odblaskową mb 100 22. U-12a bariery ochronne z poprzeczką, kolor szary, rozstaw słupków co 2,0m mb 50 23. U-12c słupek blokujący Ø 120 mm szt. 20 24. U-18a lustro drogowe akrylowe okrągłe (Ø 800 mm) szt. 15 25. U-18b lustro drogowe akrylowe prostokątne (800 x 1000 mm) szt. 5 26. U-21a,b tablice kierujące dwustronne z tworzywa sztucznego szt. 10 27. U-23a pachołek drogowy elastyczny (h=50 cm) szt. 10 28. Zapory drogowe harmonijkowe z elementami odblaskowymi (dł. 2,50 mb) szt. 2 29. Taśma ostrzegawcza biało-czerwona szer. 75mm dł. 100 m szt. 2 30. Taśma do unieważniania znaków szer. 75 mm dł. 33 m szt. 4 31. Samoprzylepna folia odblaskowa typ-2 m2 5 32. Podstawa uniwersalna gumowa (do 30 kg) szt. 15 33. Tablica informacyjna 600 x 900 wraz z konstrukcją wsporczą do montażu kpl. 4 Właściwe ilości będą ustalane na bieżąco w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. 1.2. Część II - Kupno/dostawa słupków do znaków. Zamawiający przewiduje, iż zamówienie będzie obejmowało szacunkowo następujące ilości zamawianych słupków do znaków: Lp. Wyszczególnienie elementów Jednostka Nazwa Szacunkowa ilość 1 2 3 4 1. Słupek prosty do znaków z rur ocynkowanych Ø 60 mm mb 1000 2. Słupek z wysięgnikiem do znaków z rur ocynkowanych Ø 60 mm oklejony folią odblaskową typu 2 (wysokość słupka 3,80 m) mb 152 Właściwe ilości będą ustalane na bieżąco w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34992200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - dla części I: 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). - dla części II: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla części I: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Dla części II: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany formularz oferty Wypełniony i podpisany formularz cenowy Dowód wpłaty wadium Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia. Wzór zobowiązania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf