Dostawa wody mineralnej, soków i napojów owocowych dla Jednostki Wojskowej 2414 Sprawa nr 09/2010/PN/Żywn.


Jednostka Wojskowa 2414 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6847323, 022 6848574 , fax. 022 6847323
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 2414
  ul. Żwirki i Wigury 9/13 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6847323, 022 6848574, fax. 022 6847323
  REGON: 01027255800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jw2414.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wody mineralnej, soków i napojów owocowych dla Jednostki Wojskowej 2414 Sprawa nr 09/2010/PN/Żywn.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Woda mineralna butelkowana niegazowana 1,5l PET (szt.) l PN-A-79034:1994 30 000 2. Woda mineralna butelkowana gazowana 1,5 l PET (szt.) l PN-A-79032:1993/Az1:1996 50 000 3. Napój wieloowocowy w kart. 1l l PN-A-79034:1994 1600 4. Sok jabłkowy w kart. 1l l PN-ISO8128-1997 800 5. Sok pomarańczowy w kart. 1l l PN-A-79034:1994 800 6. Nektar z czarnej porzeczki w kart. 1l l PN-A-75961:2002 800 7. Nektar wieloowocowy w kart. 1l l PN-A-75961:2002 800 8. Sok wieloowocowy w kart. 1l l PN-A-79034:1994 800 9. Nektar wieloowocowy w kart. 0,2l l PN-A-75961:2002 800 10. Sok jabłkowy w kart. 0,2 l l PN-A-79034:1994 400 11. Sok pomarańczowy w kart. 0,2 l l PN-A-79034:1994 400 11. Sok pomarańczowy 0,2 l, 400 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 159810008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w kasie zamawiającego a kopię załączyć do oferty. Czas pracy kasy: - w poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach 11.00 - 14.00 - we wtorek w godzinach 8.00 - 12.00 - w środy kasa nieczynna 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank NBP O/WARSZAWA, konto nr 38 1010 1010 0062 0413 9120 0000 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed terminem składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium wraz z odsetkami, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4, 4a i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający może zażądać ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jw2414.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf