Dostawa sprzętu kmputerowego oraz oprogramowania dla Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni


Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 25
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 0586634800 wewn. 131
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni
  ul. Hutnicza 25
  81-061 Gdynia
  tel. 0586634800 wewn. 131
  REGON: 19048098100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu kmputerowego oraz oprogramowania dla Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania według poniższego zestawienia: 1/ stacja robocza - 24 sztuki; 2/ urządzenie drukujące z funkcją skanowania oraz kopiowania - 4 sztuki. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego został zawarty w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.is.gdansk.pl - zakładka urzędy skarbowe - zakładka zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf