dostawa przewoźnej suszarni do rzepaku i zbóż dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławkach


Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Puławy Rolniczy Zakład Doświadczalny ogłasza przetarg

 • Adres: 83032 Pszczółki, Żelisławki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 682-95 82 , fax. 0-58 682-91 35
 • Data zamieszczenia: 2017-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Puławy Rolniczy Zakład Doświadczalny
  Żelisławki 2
  83032 Pszczółki, woj. pomorskie
  tel. 0-58 682-95 82, fax. 0-58 682-91 35
  REGON: 7929500094
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iung.pulawy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa przewoźnej suszarni do rzepaku i zbóż dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji przewoźnej suszarni do rzepaku i zbóż dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Żelisławkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono załączniku nr 2 do SIWZ (zestawienie wymagań techniczno-użytkowych wymaganego sprzętu). 2. Wykonawca wraz z dostawą urządzenia dostarczy dokument gwarancyjny. 3. Gwarancja Wykonawcy na przedmiot zamówienia: minimum 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do bieżącej eksploatacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42214200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany: formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2) Wypełniony i podpisany: formularz zestawienia wymagań technicznych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. Zamawiający informuje, że dokumenty wyszczególnione w pkt.1i2 stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf