Dostawa nici chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich


Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 36a
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4613291-5 , fax. 077 4612763
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Opolska 36a 36a
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 077 4613291-5, fax. 077 4612763
  REGON: 00031158500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.strzelce-op.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nici chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op. 1.Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na 8 pakietów: 1)Nici syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne -poliamidowe, -polipropylenowe, -stalowe, nierdzewne, niepowlekane, skręcane, wraz z 1perforowanym silikonowym krążkiem i 2 perforow. Metalowymi krążkami. 2)Nici syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe, niewchłanialne,igły oksydowane. 3)Nici syntetyczne, plecione, z kwasu poliglikolowego i mlekowego, wchłaniające się do 70 dni, w okresie podtrzymywania tkankowego - 28 dni, powlekane Triclosanem. 4)Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione -jednobarwne z kwasu poliglikolowego wchłaniające się między 60-90 dniem, o okresie podtrzymywania tkank.-28dni, powlekane poliglikonatem, -wchłanialne do 42 dni, plecione z kwasu poliglikolowego lub poliglikolowego i mlekowego, powlekane sterynianem magnezu. 5)Nici syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe wchłaniające się: -między 180-210 dniem, -między 60- 90 dniem, -przez nie mniej niż 390 dni, o okresie podtrzymywania tkank. 90 dni. 6)Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione z kwasu poliglikolowego i mlekowego wchłaniające się do 70 dni, o okresie podtrzymywania tkank. 28 dni. 7)Siatki przepuklinowe, syntetyczne, polipropylenowe, niewchłanialne. 8)Wosk do tamowania krwawień. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prawa opcji ( w górę: +20%, w dół: bez ograniczeń) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem zamówienia na pakiety. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych: Nie dopuszcza się. Szczegółowa specyfikacja produktów, określająca ich rodzaje i ilości, obliczone wg zużycia w ostatnich 12-u miesiącach, a także wymagania jakościowe, znajduje się w Formularzu Cenowym (Zał. nr 3 do niniejszych SIWZ). Dla wszystkich pozycji Pakietu 1-6, wymagane dołączenie do oferty próbek zaoferowanych materiałów, oraz instrukcji użytkowania celem potwierdzenia ich zgodności z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.strzelce-op.pl (dostęp bezpośredni: www.szpital.strzelce-op.pl/przetargi.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf