Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków do utrzymania czystości przez okres trzech lat


Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2012021 , fax. 018 2015351
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  ul. Kamieniec 10 10
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2012021, fax. 018 2015351
  REGON: 00031151000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zakopane.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków do utrzymania czystości przez okres trzech lat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz Zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez Wykonawcę własnym transportem, do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem środków do utrzymania czystości przez okres trzech lat z podziałem na 2 (dwa) PAKIETY, odpowiadających parametrom technicznym i jakościowym przedstawionym w pkt. 3.9. przedmiotowej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową na poszczególne Pakiety Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium (łączna wartość wadium dla 2 Pakietów wynosi 2.200,00 zł (słownie: dw tysiące dwieście złotych 00/100) w odpowiedniej wysokości, dla każdego z pakietów, na który Wykonawca składa ofertę przetargową, tj. do: Pakietu Nr 1 - 1.400,00 zł, Pakietu Nr 2 - 800,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-zakopane.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf