Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 6 w Oleśnicy


Przedszkole Nr 6 ogłasza przetarg

 • Adres: 56400 Oleśnica, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 143 272 , fax. 713 143 272
 • Data zamieszczenia: 2017-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Nr 6
  ul. Kazimierza Wielkiego 7
  56400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 713 143 272, fax. 713 143 272
  REGON: 93030560400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przedszkole6.olesnica.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 6 w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 6 w Oleśnicy w podziale na części: 1) Część 1 – pieczywo 2) Część 2 – warzywa i owoce świeże, kiszonki 3) Część 3 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 4) Część 4 – Produkty mleczarskie 5) Część 5 – Ryby przetworzone i konserwowane 6) Część 6 – Przetworzone warzywa i owoce - mrożonki 7) Część 7 – jajka 8) Część 8 – makarony 9) Część 9 – przyprawy 10) Część 10 – płatki i art. wielozbożowe 11) Część 11 – pozostałe różne art. spożywcze 12) Część 12 – soki naturalne, tłoczone na zimno Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy oraz załącznik nr 1 do niego (zestawienie asortymentu). Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): przedmiot główny: kod CPV: 15000000-8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy – wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Wypełniony formularz wg załącznika nr 1 do umowy, zawierający ceny jednostkowe oraz ceny sumaryczne. 3. Zobowiązanie lub inne dokumenty w formie pisemnej, potwierdzające oddanie zasobów podmiotów trzecich do dyspozycji wykonawcy, sformułowane w sposób pozwalający Zamawiającemu określić czy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. W szczególności dokumenty te powinny określać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 5. W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf